ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ


INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USAGE OF TEACHER CANDIDATES


Öğr. Gör. Mustafa SIRAKAYA & Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının problemli İnternet kullanım düzeylerinin ortaya konması ve ayrıca bu kullanım durumlarının demografik özelliklere göre incelenmesidir. Çalışmaya 2009/2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören toplam 226 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek öğretmen adaylarının kadınlara göre, bilgisayar sahibi olanların olmayanlara göre, problemli İnternet kullanımına daha fazla yatkın oldukları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları arasında ayrıca İnternet’i ne zamandan beridir kullandığına göre anlamlı bir farklılık görülmezken, günlük İnternet kullanım süresine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate problematic Internet usage of teacher candidates. The problematic Internet usage level was also examined in terms of the participants’ demographic characteristics. The participants of this study consisted of 226 teacher candidates from Ahi Evran University who enrolled in during the spring semester of 2009-2010 academic year. “Problematic Internet Use Scale” and “Personal Information Form” were used as data collection instruments. In data analysis, independent samples t-test, single direction variance analysis and LSD test were used. In the findings of the research, it was revealed that male teacher candidates tended to have problematic Internet usage more than female teacher candidates and the candidates who owned computers tended to have problematic Internet usage more than the ones who didn’t. On the other hand, while there were no significant differences among teacher candidates in terms of the fact that how long s/he has used Internet, there were significant differences in terms of daily Internet usage.


ANAHTAR KELİMELER: Problemli İnternet kullanımı, öğretmen adayları.


KEYWORDS: Problematic Internet use, teacher candidates.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education