TEST YAPISININ FARKLI BİLİŞSEL STİLLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN MEKANİK BAŞARISINA ETKİSİ


EFFECTS OF TEST STRUCTURE ON MECHANICS ACHIEVEMENT OF STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES


Doç. Dr. Musa SARI, Öğrt. Metin ALTIPARMAK & Prof. Dr. Salih ATEŞ


ÖZET
Bu çalışmada, alan bağımlı ve alan bağımsız bilişsel stillere sahip lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konularındaki başarılarına, ölçme aracının içeriği ve formatının etkisi araştırılmıştır. Test araçlarının format farklılığı kavramsal bilgiyi ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli ve açık uçlu test tekniklerini kapsamaktadır. Test araçlarının içerik farklılığı ise kavramsal bilgiyi ve geleneksel bölüm veya ünite sonu fizik problemini çözme yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan çoktan seçmeli testlerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini, 11. ve 12. sınıflarda okuyan 207 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanılan testler; Saklı Figürler Testi, Kuvvet Konuları Kavram Testi, Açık Uçlu Test ve Temel Mekanik Bilgi Testi’dir. Analizler sonucunda alan bağımsız öğrencilerin puan ortalamalarının Kuvvet Konuları Kavram Testi, Açık Uçlu Test ve Temel Mekanik Bilgi Testinde, alan bağımlı öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Alan bağımsız ve alan bağımlı öğrencilerin, Kuvvet ve Hareket konularında kavramsal bilgi ve klasik bölüm sonu fizik problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin testin içeriğine ve formatına bağlı olmadığı bulunmuştur.


ABSTRACT
The physics achievement of the high school students who have field-dependent and field-independent cognitive stills has been examined in terms of the content and format of the assessment tool in this study. The format difference of the measuring tools contain multiple choice and open-ended test techniques, while the content difference of the tests contain conceptual understanding and end of the chapter physics problems’ solving skills. The sample of the study has formed 270 students who are in 11 th and 12 th classes in high School. The assessment tolls which were used in this study are followings; the GroupEmbedded Figures Test, Force Concept Inventory, Open- Ended Test, and Mechanics Baseline Test. It has been seen that field-independent students’ point averages are higher than field dependent students point averages in all types of the tests. It has also seen that there were not relationships among the cognitive still of students, the content of the assessment tools, and format of the tests.


ANAHTAR KELİMELER: Alan bağımlı ve alan bağımsız, bilişsel stiller, kuvvet ve hareket.


KEYWORDS: Field independent and field dependent, cognitive stills, force and motion.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education