TIP ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SEÇİMİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ: PROGRAM GELİŞTİRME AÇISINDAN DOĞURGULARI


THE CHARACTERISTICS OF MEDICAL STUDENTS AND MOTIVATION TOWARDS CAREER CHOICE: IMPLICATIONS FOR CURRICULUM


Assoc. Prof. Dr. Hünkâr KORKMAZ & Assoc. Prof. Dr. Yeşim Yiğiter ŞENOL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin demografik ve sosyo ekonomik özellikleri ve cinsiyetlerine göre meslek seçimlerini etkileyen motivasyonel faktörleri program geliştirme açısından incelemektir. Araştırmada kullanılan ölçek, daha önce tıp öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen motivasyonel faktörler üzerine yapılmış araştırmalara dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış bir ölçektir. Ölçek 2012–2013 öğretim yılında 298 birinci sınıf tıp fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Tanımlayıcı ve kay-kare istatistiksel analizleri kullanılarak araştırma verileri analiz edilmiştir. Demografik veriler incelendiğinde okula kayıt olan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının benzer ve öğrencilerin çoğunun sosyo-ekonomik düzey açısından orta ve üstü ailelerden geldikleri gözlenmektedir. İstatistiksel olarak meslek seçimi ile ilgili motivasyonları altı alanın dördünde farklılık göstermektedir. Erkek öğrenciler daha çok doktorluk mesleğini seçmelerini etkileyen motivasyonel faktörleri kariyer olanakları, mesleğin doğası ve statü ve güvenlik alanlarında ifade ederken kız öğrenciler hasta bakımı ve diğer insanlarla çalışma alanında ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarının tıp fakültesinde görev yapan eğitimcilere, alan uzmanlarına, kariyer konusunda çalışan araştırmacılara, program geliştirme uzmanları ve eğitim politikacılarına katkı sağlaması beklenmektedir.


ABSTRACT
The present study aimed to examine motivational factors that have impact on freshman students’ choice of profession with regard to their demographic and socio-economic characteristics and gender in terms of curriculum development A semi-structured scale which was used in the study was developed by the researchers depending on previous studies about motivational factors affecting choice of profession. The scale was administrated to 298 freshman medical students in Akdeniz University in the academic year of 2012-2013. The study was designed as a mixed methods study and descriptive statistics and chi-square were used for data analyses. Demographic results of the study indicated that enrollment in medical faculty is similar for male and female students and a majority of students came from middle and high socio-economic status. Statistically, motivational factors related to choice of profession show differences in four out of six subsections of the scale. While career opportunities, the nature of the profession, prestige, and social security were reported by male students, patient care and working with others were expressed by female students as motivators to become a doctor. The results of this study will be fruitful for educators in medical faculties, field specialists, researchers studying career development, curriculum development specialists, and educational politics.


ANAHTAR KELİMELER: Tıp öğrencileri, kariyer seçimi, motivasyon, program geliştirme


KEYWORDS: Medical students, career choice, motivation, curriculum development

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education