KARŞI-ÜTOPYALARI ÜTOPYALARA ÇEVİREN OKUL YÖNETİCİLERİ: ALT SOSYO-EKONOMİK OKULLARDAN TEKNOLOJİ HİKÂYELERİ


SCHOOL ADMINISTRATORS TURNING DYSTOPIAS INTO UTOPIAS: TECHNOLOGY STORIES FROM LOW SOCIO-ECONOMIC SCHOOLS


Assoc.Prof. Dr. Şirin KARADENİZ & Assoc.Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin BİT entegrasyonu sürecinde karşılaştıkları engeller ve kısıtlamaları incelemektir. Araştırma 12 okul yöneticisi ile yürütülmüştür. Bu nitel çalışmada ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan okullarda görev yapmakta olan üç yöneticinin deneyimleri yansıtılmıştır. Bu görüşmelerden dört tema belirlenmiştir; BİT altyapısının finanse edilmesi ve kurulması, BİT’in bakım-onarımı, öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve teknoloji liderliği. Çalışma sonuçlarının, benzer BİT entegrasyonu problemleri ile uğraşan BİT koordinatörleri ve okul yöneticileri için zengin betimlemeler ve deneyimler sağlaması beklenmektedir.


ABSTRACT
The purpose of the study is to examine school administrators’ accounts of barriers and constraints encountered during ICT integration. Although 12 narrative summaries were developed for this qualitative study, in this article, the researchers focused on the stories of three school administrators, who work at socio-economically low schools. Four themes emerged from these interviews; financing and establishing ICT infrastructure, maintenance of ICT, teachers’ professional development and technology leadership. The results of this study are expected to provide ICT coordinators and school administrators with rich descriptions and experiences when dealing with the similar problems of ICT integration


ANAHTAR KELİMELER: BİT entegrasyonu, başarı hikayeleri, nitel araştırma, okul yöneticileri.


KEYWORDS: ICT integration, success stories, qualitative research, school administrators.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education