CENGİZ AYTMATOV’UN İLK ÖĞRETMEN ROMANINDAKİ EĞİTSEL SORUNLAR VE ÖĞRETMEN İMGESİ


EDUCATIONAL ISSUES AND IMAGE OF TEACHER IN THE NOVEL “THE FIRST TEACHER” BY CENGİZ AYTMATOV


Yrd. Doç. Dr. Mahir KALFA


ÖZET
Cengiz Aytmatov’un İlk Öğretmen isimli romanında Kırgızların şifahi eğitimden örgün eğitim sürecine geçişleri anlatılmaktadır. Roman, Öğretmen Düyşen ve öğrencisi Altınay Süleymanova üzerine kurulmuştur. Romanda Öğretmen Düyşen idealist bir öğretmen tipi oluşturmakta ve öğrencisi Altınay ile Kırgız halkının eğitim-öğretim kavramlarına yönelik olumsuz bakış açılarını kırmaktadır. Roman üzerinden Aytmatov, bir millet için eğitimin ne denli önemli olduğunun vurgusunu yaparken değişime ayak direyen halklarda yeniliklerin kolay benimsenmeyeceğini de betimlemektedir. Bu çalışmada, romanda izleri görülen eğitsel sorunlar ve öğretmen imgesi belirlenmiş ve çağdaş eğitim ilkeleri açısından söz konusu kavramlar incelenmiştir.


ABSTRACT
In Cengiz Aytmatov’s novel “İlk Öğretmen” the process of passing from oral education to formal education of Kyrgyz’s. The novel is based on the teacher “Düyşen” and his student “Altınay Süleymanova”. In the novel teacher Düyşen represents an idealist teacher model trying to reduce negative point of view of Kyrgyz public about concepts of education-instruction with his student Altınay. On the basis of the novel, Aytmatov describes that in the publics in which change is rejected innovations will not be adopted easily by emphasizing the importance of education for a nation. In this paper, educational issues and image of teacher, which can be tracked through novel, are determined and concepts aforesaid are examined from the point of modern education


ANAHTAR KELİMELER: Cengiz Aytmatov, öğretmen nitelikleri, eğitsel sorunlar, çağdaş eğitim yaklaşımları.


KEYWORDS: Aytmatov, qualifications of teachers, educational issues, modern educational approaches.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education