AKADEMİK BAŞARI, İNTERNETTE KALINAN SÜRE, YALNIZLIK VE UTANGAÇLIĞIN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİLERİ


PREDICTIVE EFFECTS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT, INTERNET USE DURATION, LONELINESS AND SHYNESS ON INTERNET ADDICTION


Assoc. Prof. Dr. Jale ELDELEKLIOĞLU & Meryem VURAL-BATIK


ÖZET
Bu çalışmada internet bağımlılığının cinsiyet, akademik başarı, internete girilen süre, yalnızlık ve utangaçlık ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, devlet liselerinde öğrenim gören 15-18 yaş arası (X=16.50) 206 ergen ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %55.8 (115)’i kız, %44.2 (91)’i erkektir. Araştırmanın verileri sırası ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Young (1998) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”, Russel, Peplau and Cutrona (1980) tarafından geliştirilen “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve Cheek and Buss (1981) tarafından geliştirilen “Utangaçlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları internet bağımlılığının cinsiyet, akademik başarı, internet kullanım süresine göre farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca akademik başarının internet bağımlılığını negatif yönde anlamlı olarak yordadığı, internet kullanım süresi ve utangaçlığın ise internet bağımlılığını pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Cinsiyet ve yalnızlık değişkenlerinin internet bağımlılığı üzerinde anlamlı etkileri bulunamamıştır.


ABSTRACT
This study investigated whether internet addiction is related to gender, academic achievement, duration of internet use, loneliness and shyness. The study was carried out with 206 adolescents aged between 15-18 years (X=16.50) and studying public high schools. 55.8% (115) of the participant students are female and 44.2% (91) are male. To collect data, the “Personal Information Form” developed by the researchers, the “Internet Addiction Scale” developed by Young (1998), the “UCLA Loneliness Scale” developed by Russel, Peplau and Cutrona (1980), and the “Shyness Scale” developed by Cheek and Buss (1981) were used. The results indicated that internet addiction changed according to gender, academic achievement and duration of internet use. Moreover, while academic achievement significantly and negatively predicted internet addiction, duration of internet use and shyness significantly and positively predicted internet addiction. However, the variables of gender and loneliness were found to have no significant effects on internet addiction.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet bağımlılığı, akademik başarı, internete girilen süre, yalnızlık, utangaçlık


KEYWORDS: Internet addiction, academic achievement, duration of internet use, loneliness, shyness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education