Türkiye'deki eğitim fakültelerinde kimya öğretmenliği ders programlarının değerlendirilmesi ve öneriler


Prof. Dr. F. İnci Morgil & Öğrt. Gülen Say


ÖZET
Kimya öğretmenliği ders programlarını değerlendirme amacı ile Türkiye'deki 13 adet Eğitim Fakültelerindeki Kimya Eğitimi Anabilim Dalları eğitim programları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi bölümü Kimya Anabilim Dallarının kimya eğitimi programlarında okutulan derslerin niteliği ve niceleği bakımından büyük bir farklılık gözlenmemiş, tüm Eğitim Fakültelerinin eğitim programları çerçevesinde haftalık 19-21 saatlik pedagojik formasyon derslerinin verildiği ortaya çıkmıştır. Ancak bazı Anabilim dallarının eğitim programlarında bazı özel kimya konularına öncelik verildiği, bunların ders şeklinde izlendiği görülmüştür. Çalışma kapsamında öğretim elemanlarına, kimya öğretmenlerine ve kimya öğretmenliği son sınıf öğrencilerine kimya eğitimine ait bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket kimya eğitiminde ders konularının ağırlıklarına derslerdeki başarılarının ölçülmesine, öğretmenin bilgisi açısından kimya ile ilgili belli bir konunun nasıl öğretileceğine ve uygulanan kimya programına ait değerlendirmeleri içermektedir. Anket sonucunda, alan derslerinin ayrıntılı olarak verilmesi ancak öğretmenin lisede kullanabileceği bazı bilgileri önceden hazırlaması gerektiği ve eğitim derslerinin ise öğrencinin öğretmen olduğunda kullanabileceği bilgileri ve davranışları içermesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
ching, 13 chemistry teaching syllabuses in Turkey have been compared. A questionnaire has been applied for evaluation. In the light of the evaluation, it can be said that main differences do not exist among the above mentioned syllabuses in terms of quantity and quality of the courses and it is found out that 19 - 21 hours pedagogical formation courses are given in a week in the curriculum of the Faculty of Education. However, it is determined that in certain syllabuses, some special chemistry subjects are given priority in the light of the courses.. A questionnaire directed to the instructors, teachers and fourth class students of Chemistry Teaching departments has be en administered. The questionnaire comprised evaluations in terms of main course subjects, student achievement, knowledge of the instuctors, how to teach a certain point and the a13plicationof a syllabus related to chemistry teaching. The results of the questionnaire put forward the view that field caurses should comprise detailed knowledge that could als o be used in high schools by the teachers; moreover, educatian courses should include knowledge and behavior that would be used in teaching.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya öğretmenliği, kimya öğretmenliği ders programları.


KEYWORDS: Chemistry teaching, sylabuses of chemistry teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education