Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları II. geliştirilen kimya eğitimi yazılımlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemle ilgili bir uygulama ve sonuçlar


Arş.Gör. Rıdvan Say & Prof. Dr. F. İnci Morgil


ÖZET
Kimya eğitimi yazılımının aşama aşama geliştirilmesinden sonra yapılacak iş, yazılırnın değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi olmalıdır. Hazırlanan yazılırnın değerlendirilmesi konu uzmanlarına yönelik anket ve yazılırnın öğrenci gruplarına uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Konu uzmanlarına yönelik anket, üç gruptan oluşturularak, yazılırnın içeriğinin bilimsel, teknik ve fen eğitimi teknolojisi yönlerinden değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bilimsel yönden değerlendirmede yazılırnın kimya eğitimi uzmanlarına yr'lelik olarak kimya bilimi alanındaki geçerli bilimsel bilgilere uygunluğu ölçülmüş ve 3.00 üzerinden 2.90 alarak çok iyi bulunduğu gözlenmiştir. Teknik ve eğitimsel özellikler açısından değerlendirme; kullanım kolaylığı, ekran düzeni, öğrenciye görelik açılarından BDE uzmanlarınca yapılmış ve olumlu bulunmuştur. Fen eğitimi teknolojisi açısından değerlendirmede ise, içerik, yöntem, öğretim, uygulama süreci açısından fen eğitimi teknolojisi uzmanlarınca değerlendirilerek "oldukça iyi" bulunduğu gözlenmiştir. Öğrenci grupları ile deneme ve değerlendirme aşamasında Anadolu Lisesi öğrencileri ile hiç kimya bilgisine sahip olmayan öğrencilerden yararlanılmış, yazılımın sonunda bulunan başarı testi her iki gruba da uygulanarak, öğrencilerin bilgi ve kavrama basamaklarında üst düzeye eriştikleri, uygulama basamağında ise daha düşük düzeylerde oldukları gözlenmiştir.


ABSTRACT
The following step after the development of teaching chemistry software is the evaluatin of it. The evaluation consist of administrering questionnaires directed to experts and putting into practice the software in student groups. The questionnaire comprises three parts in which con~ tent of the software is examined from the veiwpoints of science, technical and science education technology. It is observed that scientific evaiuation directed to the experts is about the convenience of the valid scientific data in chemistry and it is also noted that the result is 2.90 over 3.00 which can be regarded as quite satisfactory. The evaluation about technical and educational qualities have be en put into practice by computer assisted education experts in terms of easy operation, screen arrangement and student relations, the results of which have be en positive. science education technology experts pointed out that science education technology was "very good" as a result of the evaluation in accordance with content, method, teaching and application processes. In the testing and evaiuation phases, Anatolian High School Students and the ones who do not know anything about chemistry were taken advantage of and the achievement test at the end of the software was applied in both groups resulting in success in knowledge and comprehension levels but not in application level.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar destekli eğitim, kimya eğitimi yazılımı, yazılımların değerlendirilmesi


KEYWORDS: Computer assisted education, chemistry education software, evaluation of software.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education