Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları I. bde'de kimya eğitimi yazılımları için ön plan ve öğretim tasarımı aşamalarının geliştirilmesi ve öneriler


Prof. Dr. F. İnci Morgil & Arş.Gör. Rıdvan Say


ÖZET
"Ön Planlama" ve "Öğretim Tasarımı" aşamaları, yazılımların ortaya çıkmasında en can alıcı unsurları oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan kimya eğitimi yazılımlarında ön planlama aşamasında yazılırnın genel amacı, düzeyi, özel amaçları, konunun ana hatları ile müfredanaki yeri net ve kesin olarak ortaya koyulmalıdır. Öğretim tasarımı aşaması, hazırlanacak kimya eğitimi yazılımının hem eğitim-öğretim süreci yönünden hem de bilimsel yönden ayrıntılı tasarlanması yani senaryolaştırılması süreci olduğundan, öğretim ilkeleri ve araştırmalar göz önünde bulundurularak, yazılırnın hangi özellikleri içermesi gerektiği tasarlanmalıdır. Ayrıntılı tasarım aşamasında ise, kimya eğitimi ders yazılımının tam ayrıntısı ortaya konuımalı ve ne'ye ne şekilde ulaşılacağı, yönlendirci ipuçları, konunun bütünlük içermesi hedeflenerek, kimya eğitimi ile ilgili notlar üretilirken "eğitim- öğretim yönünden tasarım" başlığı altında belirlenen düşünceler göz önünde bulundurularak, yazılırnın iskeleti oluşturulmalıdır. Yazılım içinde öğrenciyle iletişim sürecinde, öğrenci yaoıtlarına bağlı olarak kestirilebilecek sapmaları önlemek ve bir noktada odaklamak için akış diyagramları yoluyla olayın mekanikleştirilmesi sağlanmalıdır.


ABSTRACT
The development of "Pre-Planning" and "Instructional Design" phases are regarded as the most notable elements in the appearance of software. In the pre-planning phase of the chemistry education softwares that we have developed, the general purpose, level of specific purposes, main subjects, the place of it in the curriculum should be mentioned exactly. In the instructional design phase the characteristics of the chemistry education coursware should be planned in accordance with instructional principles and researches because the chemistry education software is the process of designing chemistry education software in details in the light of both education-training processes and science. In the detailed designig phase, chemistry education coursware should be presented in details and notes should be produced related LO chemistry education by pointing out achievement ways, guiding clues and unity of the subject; besides, frame of the software should be formed by taking into consideration the aimed thoughts in the light of "educational instructional design In the process of interaction with the student, in order to prevent estimated deviations and focus them on a certain point related to answers of the student, the process should be made mechanicaliny by the help of flow charts.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar destekli eğitim, kimya eğitimi yazılımı, ön-planlama, öğretim tasarımı.


KEYWORDS: Computer assisted education, chemistry education software, pre-planning, intructional design.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education