Bilgisayar okur yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi


Doç. Dr. Buket Akkoyunlu


ÖZET
ve 5. sınıf öğrencilerine bilgisayar okur yazarlığı yeterliliklerinin kazandırılması sürecinde, var olan programa bu yeterliliklerinin kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumu üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik deneysel bir çalışma niteliğindedir. İlk Kısım 4 ve 5. sınıf öğrencilerine, bilgisayar dersinde, bilgisayar okur-yazarlığı yeterliliğinin kazandırılmasında, kelime işlem öğretimi yoluyla, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde bilgisayar kullanmanın öğrenci başarı ve tutum üzerindeki etkilerine bakmak için kontrol, deney grupları oluşturulmuştur. Öğrencilerin başarı testlerinden elde ettikleri puanlar, bilgisayara yönelik tutum puanları ve beceri puanları ile bu puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Bu puanlar hesaplandıktan sonra araştırma'nın alt problemlerine göre frekans, yüzde, ortalamalar hesaplanmış ve t testine bakıimiştır.


ABSTRACT
This study investigated the effect of integration of computer literacy skills into curriculum on 4th and 5th grades primary pupils' achievements, computer skills and attitudes toward computers. Computer literacy means that ability to be user of computers. Experimental and control groups were compared on their achievement, computer skills and attitudes toward computers. The findings showed that there was a significant differences at the p< 0.05 level between pre and post tests scores on word processing in both groups and there is also a significant differences between pre and post tests scores on achievement tests in experimental groups.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayara karşı tutumlar, bilgisayarlar ve eğitim programları.


KEYWORDS: Computer literacy, attitudes toward computers, integration of the computers, computers and curriculum.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education