Yabancı öğrencilerin uyum problemleri


Yrd. Doç. Dr. Nezahat Güçlü


ÖZET
Bu araştırmada, Pittsburgh Üniversitesi'nde lisans üstü eğitim yapan yabancı öğrencilerin uyum problemleri ve bunları çözebilmek için geliştirdikleri stratejiler ve başvurdukları yardım kaynakları incelenmiştir. Uyum problemleri ile bu öğrencilerin cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, coğrafi bölgeleri, Amerika'da kalma süreleri, akademik düzeyleri, branşları, lisan yeterlikleri ve mali destek kaynakları arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı araştırılacaktır. Araştırmanın örneklerni, 90 değişik ülkeden gelen 500 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak "Michigan Yabancı Öğrenci Problem Envanteri" ve açık uçlu sorular kullanılmıştIT. Araştırmanın temel bulguları şunlardır: (1) Onbir problem alanındaki uyum problemlerinin karşılaştınlması sonucunda, lisans üstü eğitim yapan yabancı öğrencilerin algıladıkları problemler en fazla 'İngilizce' ve 'mali yardım' alanlarındadırr. (2) Kız öğrenciler, 'sağlık hizmetleri' ve 'akademik kayıtlar' problem alanlarında erkek öğrencilere nazarari daha fazla güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. (3) 'Yerleştirme hizmetleri' problem alanı hariç, diğer problem alanlarında, değişik kıtalardan gelen öğrenciler arasında problemleri algılama yönünden anlamlı farklılıklar bulunmuştur (.001 düzeyinde). Avrupalı öğrenciler diğer kıtalardan gelen öğrencilere nazaran bütün problem alanlarında daha az güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. (4) 'Kabul- Kayıt' problem alanında Beşeri Bilimlerde okuyan öğrencilerin, diğer alanlarda çalışma yapan gruplardan daha fazla problemleri vardır. (5) Master öğrencileri, 'Kabul-Kayıt', 'Akademik Kayıtlar', 'Sosyal-Kişisel', 'Yaşama-Yiyecek' ve 'İngilizce' problem alanlarında doktora öğrencilerinden daha fazla problemleri olduğunu belirtmişlerdir. (6) İngilizce yeterlik puanı yüksek olan öğrencilerin, düşük olanlardan daha az problemi vardır. (7) Devlet bursuyla okuyan öğrencilerin 'İntibak Hizmetleri', 'Akademik Kayıtlar', 'Sosyal- Kişisel', 'Yerleşme-Yiyecek', 'Dini Hizmetler' ve 'İngilizce problem alanlarında, diğer gruplardan daha fazla problemleri vardır. (8) Yabancı öğrencilerin uyum problemlerini çözmek için geliştirdikleri stratejiler şunlardır: Vatan hasreti ve yalnızlık duygularını gidermek için, ülkelerine sık sık mektup yazmak, telefon etmek ve yakın arkadaşlıklar kurmak; İngilizcelerini geliştirmek için, Amerikalılarla konuşmak; mali destek sağlamak için üniversite dışında çalışmak ve arkadaşlarından ödünç para almak. (9) Yabancı öğrenciler uyum problemlerini çözerken en büyük desteği ailelerinden almaktadırlar.


ABSTRACT
This study examined the adjustment problems of foreign graduate students attending the University of Pittsburgh and coping strategies and sources of help utilized by those students in their efforts to dea i with the problems they face. Differences among students were examined by gender, age, marital status, and geographical region, academic level, major field, English proficieney, and sources of financial support. The data were collected using the Michigan International Student Problem Inventory (MISPI). : The sample comprised 500 foreign graduate -students from 90 countries attending University of Pittsburgh in Spring term, 1993. The major findings of the study were: O) foreign graduate students reported having the most diffjculties in English Language and Finandal Aid of the eleven problem areas of the MISPI sub-scales; (2) female students experienced significantly more problems in the Health Services and the Acadernic Records areas than male counterparts; (3) there were significant differences among the students from the five geographical regions in all problem areas except Placement services. European students reported fewer problems than the remaining four regional groups in all the problem areas; (4) in the Admission- Selection area, the students majoring in Humanities experienced significantly more problems than other groups; (5) master's students reported having than doctoral students in the Admission-selection, Academic Records, Social- Personal, Living-Dining, and English Language areas; (6) the students who had high English proficiency scores experienced significantly fewer problems than those who had low English proficieney scores; (7) the students sponsored by their home governments experienced significantly more problems with orientation services, academic records, social- personal, living-dining, religious services, andEnglish language than respondents in other groups; (8) coping strategies utilized by foreign students in adjusting were: writing letters to home, telephone calls to home, speaking to Americans, finding close friendships, taking illegal offcampus jobs, and obtaining loans from friends; and (9) the family was the most helpful in solving their adjustment problems.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancl öğrenci, problem, uyum, uyum problemi, başetme stratejileri, yardım alınan kaynaklar.


KEYWORDS: Foreign student, adjustment, adjustment problem, foreign student's adjustment problems, coping strategies, sources of help.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education