AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİ VE ÖĞRENCİLERİN TÜKENMİŞLİK DUYGUSU ARASINDAKI İLİŞKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION AND STUDENTS’ BURNOUT


Yrd. Doç. Dr. Murat BALKIS


ÖZET
Bu çalışmada akademik erteleme eğilimi ile öğrencilerin tükenmişlik duygusu düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören yaşları 17 ile 31 arasında değişen 323 öğrenci katılmıştır Araştırmada veri toplamak için Aitken Erteleme Eğilimi ölçeği, Maslach’ ın Tükenmişlik Ölçeğinin öğrenci versiyonu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, akademik erteleme ile öğrenci tükenmişlik duygusunun, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve düşük akademik yeterlik boyutları arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçları, akademik erteleme eğiliminin, tükenmişlik duygusunun bütün alt boyutlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde öngördüğünü göstermiştir. Yapılan analizler ayrıca, öğrencilerin akademik başarıları, erteleme eğilimi ve tükenmişlik duygusu düzeyleri arasında anlamlı düzeyde olumsuz bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bulgular eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısında ele alınıp tartışılmıştır.


ABSTRACT
In this study, the relationships between academic procrastination, students’ burnout and academic achievement are investigated. The participants comprised 323 students who were enrolled in the different major fields at the Faculty of Education in the Pamukkale University. The ages of respondents varied from 17 to 31. In this study, Aitken Procrastination Inventory, Maslach Burnout Inventory-Student Survey and Personal Information Form were used to gather data. Results from correlation analyses show that the emotional exhaustion, cynicism, and reduced academic efficacy dimensions of students’ burnout were positively related with academic procrastination .The regression analyses revealed that academic procrastination can statistically predict emotional exhaustion, cynicism, and reduced academic efficacy dimensions of student burnout score. The results also showed that reported academic achievement was significantly and negatively correlated with academic procrastination, emotional exhaustion, cynicism, and reduced academic efficacy dimensions of student burnout; and reported academic achievement is significantly predicted by academic procrastination and reduced academic efficacy of burnout. Implications of these findings are discussed for educator and psychological counselor.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik erteleme eğilimi, öğrenci tükenmişlik sendromu, akademik başarı


KEYWORDS: Academic procrastination, student burnout, academic achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education