Eğitim Örgütlerinde İletişim: H. Ü. Eğitim Fakültesi Uygulaması


Dr. Salih Bolat


ÖZET
Bu çalışmada, yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personelarasındaki iletişim düzeyi incelenmiştir. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, araştırma sorularının çözümüne yönelik olarak ve elde edilen bulguların yorumIanmasında frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, varyans analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda, yöneticilerin algıladığı iletişim düzeyi, öğretim elemanlarının ve idari personelin algıladığı iletişim düzeyinden daha yüksek bulunmuştur.


ABSTRACT
perceived by the administrators, instructors and administrative staff. Applying the survey method in the interpretation of the data which is gathered through questionnaire, the study made use of frequency distribution, arithmetic mean, standard deviation, item analysis and variant analysis. In the same context, as a result of the study the degree of communication as it is perceived by the administrators is higher than the degree of communication perceived by the instructors and the employes.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim, iletişim, yönetici, öğretim elemanı, idari personel.


KEYWORDS: Education, Communication, administrator, instructor, administrative staff.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education