The opinions of teachers, supervisors and directors about some propositions related to some supervisory roles and practices and some administrative matters


Assist. Prof. Yusuf Badavan


ÖZET
il milli eğitim müdürlerinin , denetçilerin bazı denetsel rol ve etkinlikleri ile diğer bazı yönetsel konulara ilişkin görüşleri ile ilgilidir. Çalışmada, İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde 1993 yılında yapılan bir doktora çalışması için Türkiye'de 10 ilde görev yapan öğretmen, denetçi ve milli . eğitim müdürlerinden toplanan veriler temel alınmıştır. Araştırmada yer alan gruplardan kendilerine verilen 10 "önerme"ye ilişkin görüşlerini "tümüyle katılıyorum" dan "hiç katılmıyorum"a uzanan beşli bir ölçek üzerinde belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular, gruplar arasında birçok denetsel rol ve etkinlik ile yönetsel konuda istatistiksel anlamda önemli görüş farklılıkları bulunduğunu ortaya koymaktadır. Farklılıkların "kavram~al önerme"lerden ziyade, özellikle "mevcut uygulamalara ilişkin önermeler"de daha fazla olduğu görülmektedir. Bundan başka, ortaya çıkan ilginç bir bulgu da, öğretmen görüşleri ile denetçi görüşleri arasında birçok konuda anlamlı görüş farklılıkları bulunurken, denetçilerle il milli eğitim müdürlerinin önermelerin hemen tümüne ilişkin benzer görüşlere sahip olmalarıdır. Özellikle üzerinde çok tartışılan bazı "önerme"ler ve bunlara ilişkin bulgular makalenin son bölümünde tartışılmıştır.


ABSTRACT
This artide concerns the opinions of prirİıary school teachers and supervisors and provincial directors of education on some general statements about supervisory roles and activities and administrative matters in Turkish primary education. The statistical data utilized here were gathered from a study carried out in ten provinces of Turkey for fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, England. The entire thesis was submitted in 1993. Groups were requested to state their opinions ab out given 10 statements on a five point scale ranging from "strongiy agree" to "strongiy disagree". It is appeared from the findings that there were statistically significant differences among the views of teachers, supervisors and directors on these given general statements about supervisory roles, activities and administrative matters in Turkish primary education conceming especially with prevailing practices, rather than the conceptual ones. Although there were statistically significant differences between the views of teachers and supervisors, directors and supervisors were in accord in their views on most of the statements. A discussion related to the findings especially on the controversial ones is also produced in the last section of the article.


ANAHTAR KELİMELER: Denetim, teftiş, yardım, rehberlik, soruşturma, okulların yönetimi (veya işletmesi), eğitimsel etkinlik, denetimsel etkinlik, ilkokul, yenilikçi davranış, merkezden yönetim, yerinden yönetim, otonomi, hesap verme.


KEYWORDS: Supervision, inspection, advice, guidance, investigation, administration (or management) of schools, educational activities, supervisory activities, primary schools, innovative behaviour, centralisation, decentralisation, autonomy, accountability.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education