Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım & Arş. Gör.Tuncay Ergene


ÖZET
Araştırmanın amacı bireylerin dindarlık düzeylerinin yaş, cinsiyet, medeni durum sosyo ekonomik statü, başvurulan yardım kaynakları, geleceğe yönelik görüşler açısından incelenmesidir. Araştırmanın ömeklemi 1995 yılı 1 - 30 Nisan tariWeri arasında Ankara'nın çeşitli noktalarından geçen 16 yaşın üzerinde 873 kişidir. Araştırmada bilgiler araştırıcılarca geliştirilen bilgi toplama formuyla elde edilmiştir. Verilerin analizi için x2 testi kullanılmıştır. Elde edilen bulguJara göre erkekler kadınlara göre dindarlık düzeyi bakımından daha uç noktalardadır. Yaş yükseldikçe dindarlık düzeyinde bir artış, SES ve öğrenim düzeyi yükseldikçe de bir düşüş gözlenmektedir. Dindar bireylerde falcıya gitme, yatır ziyareti, sadaka verme davranışları, dindar olmayanlarda ise yıldız falına inanç oranı daha fazladır. Toplumdaki bireylerin 2/3 ülkenin geleceğini olumsuz görürken 2/3 de kendi geleceğini olumlu görmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the religiosity level of individuals according to their age, gender, marital status, SES, helping sources and their views about the future. The sample of the study included 873 individuals aged above 16 years and live in Ankara between the dates of lst and 30th of April 1995. A questionaire developed by the researchers was utilized in the study. The data were analyzed by Chi-square Test. The findings have shown that men were more radical compared to women on religiosity level. There was an increase in religiosity level due to age and a decrease due to SES and educational level. Although the activities such as visiting fortune teller, shrines and giving smail amount of money, goods or commodities to the poor people are common amongst the highly religious people, belief in personal horoscope is more popular amongst the less religious ones. On the other hand, two-thirds of the respondendents have declared negative opinions about the future of the society in wich they live, the ratio was one-third amongst the respondents who have negative opinions about their own futures. Social and educational implications of these findings were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Dindarlık düzeyi, din.


KEYWORDS: Religiosity level, religion.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education