ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


TRAINEE TEACHERS’ VIEWS ON PROJECT-BASED LEARNING AND TRADITIONAL EDUCATION


Yrd.Doç.Dr. Şule AY


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işlenen bir derse ilişkin, geleneksel öğretimle karşılaştırdıkları görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, öğretmen adaylarıyla (96) bir dönem boyunca proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanıldığı bir ders işlenmiş, dersin son haftasında derse katılan 80 öğretmen adayına proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüşlerinin geleneksel öğretimle karşılaştırmalı olarak alınması için hazırlanan bir form verilmiştir. Formda değerlendirme ölçütleri belirtilmiş ve geleneksel öğretim ve proje tabanlı öğrenme süreci sütunları açılmıştır. Doküman incelemesi ile öğretmen adaylarından toplanan verileri yorumlamak ve zenginleştirmek amacıyla, gözlem formlarına kaydedilmiş öğretim elemanı görüşlerinden faydalanılmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiş, bulgular, frekans ve yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adayları tarafından geleneksel öğretime kıyasla çok olumlu değerlendirildiği ve tercih edildiği görülmüştür. Araştırma raporunun sonunda araştırma sonuçlarına bağlı öneriler getirilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this work is to indicate trainee teachers’ views about the lesson taught with project-based learning when compared to traditional education. In this work where qualitative research method was used, a lesson where project-based learning approach was used was taught with the trainee teachers (96) within a period and 80 trainee teachers were given a form prepared to have comparison between traditional education and their views about project-based period. In the form, criterion of the evaluation was defined and the columns of traditional education and project-based learning periods were opened. The evaluation of documentation and data acquired from trainee teachers were saved on observation forms to comment and enrich them and also the views of instructors were exploited too. Data was analysed with content analysis and expressed with finding, frequency and ration of percentage. It was seen that project-based learning was seen positive compared to traditional education and it was preferred.


ANAHTAR KELİMELER: Proje tabanlı öğrenme, geleneksel öğretim, öğretmen adayı görüşleri.


KEYWORDS: Project-based learning, traditional education, views of trainee teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education