ANADİLDE VE YABANCI DİLDE İLETİŞİM BECERİLERİ


COMMUNICATION SKILLS IN MOTHER TONGUE AND IN FOREIGN LANGUAGE


Lecturer Barış AYDIN, Prof. Dr. Ece KORKUT & Assoc. Prof. Dr. Halil YURDUGÜL


ÖZET
Yabancı dil öğrenme süreci, öğrenenlerin dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle gerçekleşmektedir. Öğrenen merkezli bu süreç, doğal olarak öğrenenin bireysel farklılıklarından da etkilenmektedir. Bu çalışmada, anadilde iletişim becerilerinin Fransızcayı ikinci yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü iletişim becerileri üzerinde etkisi olup olmadığını inceledik. Ölçme araçları yardımıyla bu psikodidaktik değişkenle ilgili verilere ulaştık. Bu veriler ve çalışma grubunu oluşturan öğrenenlerin “Fransızca Sözlü İletişim Becerileri”ne ait başarı puanlarının yapısal eşitlik modeliyle çözümlenmesinin ardından bulgulara ulaştık.


ABSTRACT
Learning a foreign language is carried out by means of learner’s curricular and extracurricular activities in order to improve their four basic language skills. This learner-centered process is affected by learners’ inherent traits as well as certain external factors. In this research communication skills in mother tongue that may affect oral communication skills of learners who learn French as a second foreign language were investigated. By means of a measurement tool, the data related to the psycho-didactic variable was collected. The collected data and participants’ achievement scores for oral communication skills in French were analyzed by using structural equation modeling.


ANAHTAR KELİMELER: İkinci yabancı dil, öğrenme, fransızca, anadil, iletişim becerileri


KEYWORDS: Second foreign language, learning, french, mother tongue, communication skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education