LİsANS ÖGRETİMİ DÜZEYİNDE EBB 321 EGİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNDE BAŞARI BEKLENTİsİ VE ERİŞİ DÜZEYLERİ


Doç. Dr. Gülten Ülgen


ÖZET
Bu çalışma, bireylerin belli entelektüel görevlerde, farklı düzeylerde, başarı veya başarısızlık beklentisi geliştirdikleri sayıltısına dayalı olarak geliştiriidi: Başarı veya başarısızlık beklentisinin güçlü olması, güdüleri ve tercihleri yönlendirmede karar verici bir roloynar. Bu çalışmanın amacı, temelde ingilizce öğretmenliği programında, ikinci sınıf öğrencilerinin, Eğitim Psikolojisi (EBB 321) dersinde başarı beklentileri ile genel sınavlardaki erişi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir, Çalışmaya üç değişken alınmıştır, Bunlar (1) öğrencilerin genel sınavlarındaki akademik başarıları, (2) öğrencilerin başarı beklentisi, (3) öğrencilerin algıladığı biçimde akademik başarıyı etkileyen faktörler. Bulgularda, öğrencilerin genel sınavlarda ulaştıkları akademik başarı puanları ile başarı beklentileri arasında olumlu-düşük bir ilişki olduğu(r= .441, r2=.1625)gözlenmiştir. Başarı nedenlerini, sınıf ta tartı§maya katılma ve kendi yalı§ma stratejileri olaolarak algılayan öğrencilerin yalnız başarı beklentilerinde değil akademik başarı puanlarında da üst düzeyde yer aldıkları görülmüştür.


ABSTRACT
The study is developed on the assumption that is Individuals develop different degree of expectancy of succe ss or failure on particular intellectual tasks: At a stronger level of expectancy of success on failure has a determining role in guiding preferences and motives. The aim of this study is mainly to find out the relattions between degree of students' achievement expectancy and the level of achievement on the final examination of Educational Psychology course (EBB 321), at the second grade of English Teacher training Programme. Three variables are included to the study. These are (1) academic achievement of students on the final exam, (2) Students' expectancy for the achievement, (3) factors perceived by students, effect student academic achievement. Findings point out that there is a low positive correlation between studenls' expectancy and the academic grades students received on the final exaınination (r= .441, r2=.1625). The number of students who perceive their involvement in classroom discussion and their studying strategy as achievement factors, take place on the higher grade, not only on the expectancy but also on the achievement score.


ANAHTAR KELİMELER: Başarı beklentisi, akademik başarı, denetim odağı.


KEYWORDS: Achievement expectancy, academic achieyement, locus of control.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education