Fransız öğretim sisteminde öğretmen yetiştirme


Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN


ÖZET
Bu yazıda Fransadaki eğitim sistemi içinde okulöncesi, ilkokul ve ortaöğretim özellikleriyle incelenmiş, bu sistem içinde nasıl öğretmen yetiştirildiği anlatılmıştır. Bunun ya- nında Fransız öğretim sisteminde öğretmen yetiştinne ko- nusunda en önemli rolü oynayan Üniversite Öğretmen Ye- tiştinne Enstitülerinin (LU.F.M) ve Yüksek Öğretmen Okullarının özellikleri üzerinde durulmuştur. Aynca çeşitli öğretim düzeylerinde öğretmen olabilmek için girilip ba- şanlması gereken sınavlar konusunda bilgiler verilmiştir.


ABSTRACT
n this paper pre-school, primary and secondary school education in France has been explained, and how teachers are educated in this system has been presented. in addition, the characteristic of University-Governed Teacher Training Institutes which play a key role in the teacher education system have been discussed. Information conceming various examinations of different levels and types to take to qualify as teacher has been presented.


ANAHTAR KELİMELER: Okul Öncesi Eğitim, İlkokul, Ortaöğretim, LU.F.M, CAPES,CAPET,AGREGASYON


KEYWORDS: Pre-school Education, Primary Education, Secondary Education, LU.F.M, CAPES, CAPET, AGREGATION

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education