Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Alipaşa Ayas


ÖZET
İlkelerin gelişmesinde fen bilimlerinin büyük önemi ol- duğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden fen bilimleri müf- redatlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında çok de- ğişik yaklaşımlar denenmektedir. Bu alandaki çalışmalar genelde gelişmiş batı ülkelerinde yapılmaktadır. "Öğrenme Halkası" ve "Bütünleştirid Öğrenme Modeli" son 15-20 yıl- lık dönemde batıdaki program geliştirme ve uygulama ala- nında adı sıkca duyulan iki yeni modelolarak dikkat çek- mektedir. Her. iki yöntemde öğrencinin öğrenme faliyetlerine aktif katılımını savunmaktadır. Bu teorik ça- lışmada bu iki model kısaca tanıtıldıktan sonra, bir literatür taramasına dayalı olarak değerlendirilecekler ve ülkemiz eğitim sistemi için bazı önerilerde bulunulacaktır.


ABSTRACT
There is no question that the physical sciences contrib- ute very much to all nations in the technological develop- ment process. It is well known that a better science cur- riculum is necessary for every nation to reach their future targets. Studies in the area of curriculum development and implementation have been mostly done in the Western World. The researchers have used many approaches. The Learning Cycle and The Generative (constructivist) Leam- ing Models are two new approaches which have been widely practiced during the last two decades or so. The both models advocate the leamers active partidpation to the teaching leaming activities. In this study, these two models are shortly introduced. Then, on the basis of a lit- erature review, these models areevaluated. Finally, some suggestions are made for the Turkish Educational System.


ANAHTAR KELİMELER: Program geliştirme ve değerlendirme; Öğrenme Hal- kası; Bütünleşticici Öğrenme Modeli; Fen öğretimi- öğrenimi


KEYWORDS: Curriculum development and implementation; The Le- aming Cycle; The Generative (Constructivist) Leaming Model; Science teaching-leaming.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education