Strategic planning in higher education


Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ


ÖZET
Bu makalenin amacı, stratejik planlamayı, yüksek öğ- retimde stratejik planlamanın temel özelliklerini ve bazı üniversitelerde geliştiril iş strategjik planlama modellerini tanımlamak ve bu sistemin özelliklerini belirleyerek genel etkililiğini değerlendirmektir. Çalışmada şu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır: (1) stratejik planlamanın temel özellikleri nelerdir? (2) üni- versitelerde geliştirilen stratejik planlama modellerinin öğe- leri nelerdir? (3) üniversiteler stratejik planlamayı nasıl dü- zenlemektir? ve (4) üniversitelerin amaçlarına ulaşmasında stratejik planlama modellerinin etkisi nasıldır?


ABSTRACT
The purposes of this paper are to identify a useful def- inition of strategic planning, the essential characteristics of strategic planning in higher education, some universities that have developed strategic planning models; to de- termine the characteristics of those system; and to evaluate their general effectiveness. The study is intended to provide answers to the fol- lowing questions: (1) what are the principal characteristics of strategic planning? (2) what are the principal com- ponents of the strategic planning model s that have been developed in universities? G) how have universities or- ganized for strategic planning? and (4) how effective have the strategic planning models been in achieving uni- versities objectives?


ANAHTAR KELİMELER: ""Ianlama, Stratejik Planlama, Stratejik Planlama Mo- delleri, Üniversite, Yüksek Öğretim


KEYWORDS: Planning, Strategic Planning, Strategic Planning Models, University, Higher Education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education