YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ


METACOGNITIVE SKILLS SCALE


Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı yürütücü biliş becerilerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. 55 maddelik deneme formu 239 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Test ve madde analizlerinden sonra madde sayısı azaltılarak 30 maddelik “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” oluşturulmuştur. Faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin tek boyutlu olduğu ve 30 madde ile toplam varyansın %35,74’ünü açıkladığı görülmüştür. Ön deneme sonucu elde edilen güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha 0,94’tür.


ABSTRACT
The purpose of this study is to develop a scale that can be used in measurement of the metacognitive skills. In the pilot study 55-item-scale was applied to 239 college undergraduates. After test and item analysis the number of the items is reduced to 30 and the “Metacognitive Skills Scale” was formed. According to factor analysis it has been found that the scale was unidimensional and explained 35.74% of the total variance by 30 items. In the pilot study Cronbach’s Alpha Coefficient of Reliability was .94.


ANAHTAR KELİMELER: Yürütücü Biliş, Yürütücü Biliş Bilgisi, Yürütücü Biliş Yaşantısı, Öğrenme Stratejileri.


KEYWORDS: Metacognition, Metacognitive Knowledge, Metacognitive Experience, Learning Strategies.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education