COMPARAISON AMONG THE GROUP COUNSELORS WHO UTLLJZE DIFFERENT MODELS


Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR


ÖZET
Ayrı psikolojik danışma modeli kullanan dört ayrı psi- kolojik danışma grubu lideri, Grup~ Lideri Değerlendirme Ölçeğinde, grup üyelerince değerlendirilmişlerdir. İs- tatistiksel analiz için Kruskal Vallis H Testi kullanılmıştır. Farkın kaynağını bulmak içinse Mann Witney U testi uy- gulanmıştır. Dört grup arasında, humanistik yaklaşımı (öğ- renme modeli) benimseyen grup lideri diğer üç grup li- derine göre Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği'nden daha yüksek puan almıştır.


ABSTRACT
Four group counselors who employed different models were evaluated by their group members on the Group Leader's Evalmition Scale. The Kruskal Vallis H Test was administrated. The significant difference was found among four distributions. To fınd out the source of difference, the Marın Witney U Test was utilized. Among four leaders, the leader who employed humanistic approach (learning mod- el) obtained higher scores than the other three group coun- selors.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme Modeli, Grupla Psikolojik Danışma, Grup Li- derinin Değerlendirilmesi, Terapötik Güçler


KEYWORDS: Leaming Model, Group Counseling, Group Leader's Evaluation, Therapeutic Forees

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education