İÇERİK SENTEZLEME STRAJETİLERİNİN ERİŞİYE ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


ÖZET
Bu araştırma, içerik sentezlerne stratejilerinden ön örgütleyiellerle sentezleyicilerin etkisini saptamak ama- cıyla yapılmıştır. Araştırma, 137 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Kontrol grupsuz öntest-sontest desenin kul- lanıldığı çalışmada veriler, çoktan seçmeli bir testle top- lanmış ve t testi, varyans analizi ve kovaryans analizi is- tatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bir grafik ön örgütleyiei ve bir sözel sentezleyicinin ayrı ayrı ya da bir- likte kullanıldığı çalışmada, sentezlerne stratejilerinin öğ- renci erişisini önemli ölçüde yükselttiği ve ön ör- gütleyieinin sentezleyiciden daha etkili olduğu gözlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of the research was to determine the effects of to of the synthsizing strategies, which are namely advance organizer and synthesizer. The subjects of the research were 137 undergraduate students. In the research, pretest- posttest design without control group was used. The re- search data were gathered by means of multiple-choice test. To analyse these data, t test, Variance analysis, Co- variance analysis and Scheffe test were used. In the re- search, a graphie advance organizer and a verbal synthe- sizer were used and signifieant increases were detected in the achievements of all of the groups and the advance or- ganizer was found to be more effective than the synthe- sizer.


ANAHTAR KELİMELER: Ön Örgütleyici, Sentezleyici, Öğretim Stratejisi, Or- ganizasyon Stratejileri


KEYWORDS: Advance Organizer, Synthesizer, Teaching Strategy, Or- ganization Strategies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education