BİLGİ TEKNOLOjİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMI VE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ


Yrd. Doç. Dr. Buket Akkoyunlu


ÖZET
Bilgi Teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması gü- nümüzde toplumların "bilgi toplumu" haline gelmesine neden olmuştur. Yeni teknolojiler hem ekonomik yapıyı hem de sosyal ve eğitsel yapıyı etkilemiş, bu nedenle de toplumlar teknolojik gelişmeleri izlemek zorunda kal- mış]ardır. Top]umsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardan birisi olarak eğitim kurumları teknolojik gelişme]eri izlemek, bu teknolojileri kuJlanmak ve bu tekno]ojilerin kuJlanımını öğretmek zorundadır. Mik- robilgisayarların toplumdaki kuJlanımının yaygın]aşması eği- tim sistemini de etkilemiş, okuJlarda bilgisayarlar kul- ]anılmaya başlamıştır. Okul]arda bilgisayarların kuJlanımının hızla artması ise öğrenme ve öğretıne sürecini etkilediği gibi öğretmenlere de yeni sorumluluklar yüklemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar formatör öğretmenler için hiz- met içi eğitim kursları düzenlemiştir. Bu çalışma formatör öğretmenlerin bilgisayarları iş- lerinde nasıl kuJlandıkJarınl bilgisayara karşı tutumlarını ve onların öğrenme stiJIerini belirlemek amacıyla düzenlenen betimsel bir çalışmadır. Bu amaçla toplam 160 formatör öğ- retmene Kolb Öğrenme Stil Envanteri, bilgisayara karşı tutum ölçeği ve bilgisayar kuJlanıml ile ilgili bir anket olmak üzere üç farklı araç uygulanmıştır.


ABSTRACT
The rapid development of Information Techno]ogies (IT) is ]eading to the estabHshment of what has been caJled "the information society". New Technologies has affected economic, social and educational structure in a society. Therefore, societies should foJlow techno]ogical changes. Technology has played an important role in assisting the educational process. Educators not only need to be aware of these changes within their subject, they must adapt to changes within their subject, they must adapt to the changes in the society they Hve in [1]. The advent of microcomputers has had a great impact on education. With the reduction in cost and increase in capabiHties of com- puters, the use of computers in education has grown rapid- ]y. This revo]ution has not only demanded changes in the teaching and learning process but a]so posed great chal- lenges for educators and computer professionals. Computers have a place in schools because of their deep influence on "aJl aspects of our life. The Ministry of National Education dec]ared a poHcy of widespread intro- duction of computers in schoo]s in Turkey [2]. The Ministry of National Education arranged in-service teacher training courses for the computer coordinators. in this study a descriptive picture is built about how computer coordinators use computers in their work, their attitudes toward Computer Assisted Leaming (CAL) and their leaming sty]e. A questionnaire was developed and conducted to 160 computer coordinators. The Attitude Sca]e was used to as- sess the computer coordinator's attitudes. The Leaming Sty]e Inventory [3] was given in the study.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayara Yönelik Tutumlar, Öğrenme Stilleri


KEYWORDS: Attitudes Toward Computers, Leaming Styles

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education