<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI


Doç. Dr. Münire Erden


ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, öğ- retmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumlarını be- lirlemektir. Çalışma öğretmenlik sertifikası derslerine devam eden, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri ile Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi bölümüne devam eden 174 öğrenci üZe- rinde yürütülmüştür. Veriler Likert tipi tutum ölçeği ile top- lanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının sertifıka derslerine yönelik tutumları, cinsiyetierine, anne ve babalarının eğitim durumuna ve bölümlerine göre de- ğişmemektedir. Öğrencilerin tutumları, konu alanlarına ve öğretmen olma isteklerine göre ise farklılık göstermektedir.


ABSTRACT
The purjX)se of this study is to detennine attitudes of the students toward the teaching certificate courses. in this study, 174 students were selected as an sample selected from the students of the History, Turkish Language and Uterature departments which they attended teaching certificate courses and students of the Science Education department of the Educational Faculty at Hacettepe University. Data were collected through a Likert type attitude scale. The results of the study showed that attitudes of the students did not change according to their sex, educational level of the parents . Attitudes of the students were affected by their whishes being teacher and their subject fields.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmenlerin Tutumu, Öğretmenlik Sertifikası


KEYWORDS: Teacher Attitudes, Teaching Certificate

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education