A MODEL FOR TEACIlER EDUCATION CURRICUIA IN TURKEY


Prof. Dr. Özcan DEMİREL


ÖZET
Bu yazı, Türk üniversitelerinde öğretmen eğitimi prog- ramlarının geliştirilmesi için bir model sunmayı amaç- lamaktadır. Modelin öğeleri hazırlık, uygulama ve de- ğerlendirmedir. ilk öğe olan hazırlık, kurs hedeflerinin ve öğrenci seçme sisteminin, yani öğretmen adaylarının bi- lişsel giriş davranışlarının ve duyuşsal giriş özelliklerinin saptanmasına dayalıdır. İkinci öğe olan uygulama, konu alanıyla, meslekle ve genel kültürle ilgili kursları be- lirlemeye dayalıdır. Modelin son öğesi olan değerlendirme, eğitim programının ölçme ve değerlendirme sistemine da- yalıdır. Son olarak, Türkiye'deki hizmet içi eğitim prog- ramlarına ve iş imkanlarına ilişkin bazı bilgilere yer ve- rilmiştir.


ABSTRACT
This ı.,aper aims at presenting a model for developing teacher edueation eurricula in Turkish universities.The components of the model are preparation, implementation and evaiuation. The first component, preparation, is based on determining course objectives and student selection sys- tem, that is, cognitive entry behaviours and affeetive entry characteristics of student-teachers. The second component, implementation, is. based on determining subjeet-matter, professional and cu1tural courses in teacher education eur- rieula. The last component of the model, evaiuation, is based on measurement and evaluation system of the train- ing programme. :,.. Finally same remarks on in-service training programmes and employment possibilities in Turkeyare made.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen Eğitimi Programları, Bilişsel Giriş Dav- ranışları, Duyuşsal Giriş Özellikleri, Konu Alanı, Mesleki ve Kültürel Kurslar


KEYWORDS: Teacher Education Curricula , Cognitive Entry Be- haviours, Affeetive Entry Characteristics, Subjeet-matter, Professional and Cultural Courses

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education