HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA AUTHORING TOOLS: THE APPUCATION OF NEWER TECHNOLOGIES IN CALL AUTHORING


Res. Ast. Hüseyin ÖZ


ÖZET
Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi (BDDE) seksenli yılların son- larına doğru belirli bir olgunluğa erişmiş ve bugün dün- yada birçok eğitim' 'kurumlarının müfredatına girmiş bu- lunmaktadır. Artık IBM (veya IBM uyumlu) ve Macintosh platformlarında birçok hypermedya ve multimedya yazarlık araçları bulunduğu için, dil öğretmenleri de, kendi baş- larına veya bilgisayar programCllarından alabilecekleri yar- dımlarla kendi BDDE yazılımlarını üretecek düzeye gel- mişlerdir. Sınırlı olanaklar sunan geleneksel hazır yazarlık sistemlerinin aksine, hypermedya ve multimedya yazarlık araçları dil öğretmenleri ve yazılım geliştiricilerine BDDE programları hazırlamada daha çok imkan sunmaktadır. Dil öğrencileri de, bu olanaklar ile hazırlanan BDDE ya- zılımlarında sunulan içeriği daha verimli, eğlenceli ve hızlı bir şekilde edinebilmektedirler. Son olarak bu makalede BDDE için bazı yazarlık sistemlerinin özellikleri tar- tışılmakta, iletişimde dinleme becerisinin etkin bir süreç olarak önemi vurgulanarak, Yabancı Dil Olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerinin dinleme becerilerini ge- liştirmeye yönelik Multimedia Listener adlı prototip bir BDDE yazılımı çeşitli şekillerle verilmektedir.


ABSTRACT
Computer Assisted Language Leaming (CALL) came of age in the Iate eighties and it is now strongly tied to educa- tional syllabi in many schools of language all over the world. Due to the fact that a number of hypermedia and multimedia authoring tools are available' for IBM and Macintosh comput~rs, language teachers can now create their own CALL programs with or without help from com- puter programmers. Vnıike traditional ready-made systems, these tools provide many opportunities for language teach- ers and courseware developers to create CALL software that increases the efficiency, enjoyment and speed with whiCh language learners can assimilate information. After discussing the features of some authoring tools for CALL and also accepting the importance of listening as an active process in communication, Multimedia Listener, a prota- type CALL program that aims at helping Turkish EFL stu- dents improve their listening comprehension is iIIustrated through some screen shots or figures from a lesson module.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar Desteklİ- Dil-Eğitimi (BDDE), Hypermedya, Multi- medya, Yazarlık Araçları, Quicktime, HyperCard, SuperCard, Authorware Professional, Macromind Director, LinkWay, ToolBook, İngiliz Dili Öğretimi


KEYWORDS: Computer Assisted Language Leaming (CALL), Hyper- media, Multimedia, Authoring Tools, Quicktime, Hyper- Card, SuperCard, Authorware Professional, Macromind Di- rector, LinkWay, ToolBook, English Language Teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education