EGİTİM BİLİMLERİ ÖGRENCİLERİNİN ÖGRENİMGÖRDÜKLERİBÖLÜMEYÖNELİKTUTUMLARI


Arş. Gör. Hülya Pehlivan


ÖZET
Tutumlar, belli objelere, durumlara, kurumlara içeriğe veya diğer insanlara karşı öğrenilen eğilimlerdir. Tutumlar karşı olma ya da ondan yana olmayı içerirler. Bu alanda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, kişinin öğrenilecek materyale, öğretmene ve konu alanına karşı tutumu okul başarısını etkilemektedir. Bunun için bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bölümlerine derslerine, öğretmenlerine ve arkadaşlanna karşı tutumlarını ortaya koymaktır. Bu araştırma betimsel niteliktedir. Örneklemini H.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğrenim gören 246 öğrenci oluşturmaktadır. Tutum ölçeği, dört alt ölçekten oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, (EPÖ)! , (EÖD)2 birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin tüm alt ölçeklerden aldıkları puan bakımından fark istatistikselolarak anlamlı bulunmamıştır. Bununla beraber (EPH)3 birinci ve dördüncü sınınf öğrencilerinin tüm alt ölçeklerden aldıklan puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (EYTPE)4 birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri icrasından ise sadece derslere karşı tutum alt ölçeğine ilişkin fark istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur.


ABSTRACT
Attitudes, for certain objects, situations, associations, content or for other people are learned tendencies. These attitudes mig ht be accepted or opposed. Researches done in this field have indicated that the attitudes of a person towards the material to be learned, teacher and subject area has affected school achievemenL Because of this, the main purpose of this study is to find out the attitudes of the students towards their departments, cources, teachers and friends. This study is a descriptive research. The sample of the study included 246 students studying at the Department of Educational Sciences, Hacettepe University. An attitude scale that consists four subscales utilized in the study. Findings have shown that there was no statistically significant difference between first and fourth grades of bQth (EPÖ)! and (EÖDP students related to four of subsubscales. However, there was statistically significant differences between first and fourth year of (EPH)3 students for all of the sub-scales. There also found a statistically significant difference between first and fourth grade (EYTPE)4 students related to sub-scale of "attitudes towards the cources".


ANAHTAR KELİMELER: Tutumlar, tutumların ölçülmesi.


KEYWORDS: Attitude, Mesurement of attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education