Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Okuma bir iletişim gereksiniminden ortaya çıkar. Ancak çağımızda bu gereksinimi karşılamak için daha kısa ve zah- metsiz yollar bulunmaktadır. Bu araştırmada öğrenci- ]erimizin bilgi edinmede kısa yolları tercih ederek oku- maktan vazgeçtikleri, okuma alışkanlığı kazanmadıkları, nasıl ve neden okumaları gerektiğinin bilincinde 0]- madıkları düşüncesinden yola çıkılmıştır. Araştınna sonucunda elde edilen veriler, okuma alış- kanlığının öncelikle öğrenci aile]erinin sosyo-ekonomik- kültürel durumuy]a ilişkili olduğunu göstennektedir. Ayrıca Alman ve Türk dilini ve kültürünü tam anlamıyla ta- nıyamamaları ve bireysel-toplumsal düzeyde varol~ gü- dülenme (motivasyon) eksikliği söz konusudur.


ABSTRACT
Reading is a communicative need. However, in our age there are ]ess tiresome and easy ways to fulfilI this need. This research tries to disp]ay that university students prefer ]ess tiresome ways to acess knowledge. In this context, it is emphasized that the students do not have the habit of reading and thus, theyare not aware of the varios ways of acquiring the reading habiL. The ana]ysis of the data expIicates that the acquisition of the habit of reading is primarily re]ated to the so- cioeconomica] and sociocu]turaI conditions of the students' fami]ys. Furthennore, the ]ack of reading habit can be cor- re]ated with the ]ow motivation that is observed both in the individua] and social attitudes of the students who are standing in between Gennan cu]ture and language and Turkish cu]ture and language.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma Alışkanlığı, Yabancı Dilde Okuma


KEYWORDS: The habit of reading; Reading in a Foreign Language

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education