BURDUR GÖLÜ HAVZASıNıN ENTEGRE KORUMA VE KULLANIM PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN & Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN


ÖZET
Burdur Gölü Türkiye'nin Göller Bölgesi'nde bulunur. Bazı biyolojik özellikleri nedeniyle, örneğin endemik bir balık türü olan Aphanius burduricus ve dikkuyruk (Ox- yura leucocepha/a) adlı bir kuş türü ile önemli bir biyolojik roloynar. Çeşitli sanayi kuruluşları Burdur Gölünü kirletir. Yöre halkı ekonomik olarak yeterli olanaklara sahip ol- madığından ve çeşitli küçük ve orta büyüklükteki iş- letmeler ile tarıma bağımlı olduğundan alanın entegre plan- laması gerçekleştirilmelidir. Böylece halk alanı kirletmeden çeşitli amaçlar ve kalkınması için kullanabilir. Bu çaJışmada alanın Entegre Planı için koşul ve esaslar tartışılmakta ve Burdur Havzasının bazı biyolojik özellikleri, özellikle kuş faunası araştırılmaktadır.


ABSTRACT
Der Burdur See liegt auf dem sogenannten Seenbereich der Türkei. Er hat ınit seinen biologischen. Eigenschaften zunaechst für bestimmte Tiergruppen hauptsaecWich im Hinblick auf eine endemite Fischart (Aphanicus bur- duricus) und eine Vogelart, Ruderente genannt (Oxyura /eucocepha/a) eine wichtige biologische Rolle zu spielen. Verschiedene Industrieanlagen verscbmutzen durch ihre unkontrollierten Abwaesser und Abfaelle den Burdur See. Da die Bevölkerung in diesem Gebiet hinsichtlich der Öko- nomie keine ausreichenden Mittel hat, und auf ver- schiedene kleine-und-mittel groBe Betriebe nicht zuletzt auf die an Landwirtschaft angewiesen ist, muB aus diesen Gründen eine integrierte Planung des Gebietes realisiert werden. Auf diese Weise kann die Bövelkerung des Un- tersuchungsareals das Gebiet für verschiedene Zwecke der geplanten Entwicklung verwenden, ohne es zu zer- stören. in dieser Arbeit werden Richtlinien und Vor- aussetzungen der integrierten Planung des Gebie~ dis- kutiert, und einige biologische Eigenschaften, insbesondere die Vogelwelt des Burdurbeckens untersucht.


ANAHTAR KELİMELER: Dikkuyruk, Entegre Planlama, Ekonomi, Aphanius bur- duricus.


KEYWORDS: Ruderente, Integrierte Planung, Ökonomie,. Aphanius burduricus

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education