THE EFFECT OF MICROCOMPUTER USE IN A CHEMISTKY COURSE


Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu araştırmada kimya dersi ile birlikte yürütülen Bil- gisayar Destekli Eğitimin (BDE) Lise öğrencilerinin kimya başarılarına katkısı incelenmiştir. Bu amaçla iki grup oluş- turulmuştur. Mol kavramı ve gazlar konusu işlenirken, deney grubu sınıf öğretimine ilaveten BDE den, kontrol grubu ise sınıf eğitimine ilaveten çalışma föylerinden fay- dalanmıştır. İki grup arasında kimya başarı farkı olup ol- madığını gözlemek- için Hesti analizi kullanılmıştır. Son- uçlar BDE'den faydalanan grubun başarısının istatistiksel olarak daha fazla olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to in- vestigate the effect of classroom instruction supplemented with the Computer Aided Instruction (CAl) on tenth grade student's chemistry achievement. Two groups of students were obtained. Durjng the units of study of mole concept and gases, the experimental group received CAl as a sup- plementj the control group utilized the worksheet study as a supplement to the classroom instruction. T-test anatysis was used to detect the differences between the gwups on achievement in chemistry. Analysis of achievement scores indicated significantly higher scores by the students in CAI.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), Kimya Başarısı, Çalışma Föyleri


KEYWORDS: Computer Aided Instruction (CAl), Chemistry Achieve- ment, Worksheet

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education