THE RElATIONSHIP BETWEEN FORMAL REASONING ABILITY, COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION, AND CHEMISTRY ACHIEVEMENT


Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ÖZET
Fen eğitiminde yapılan araştırmalar bilişsel faktörler ve öğretim tekniklerinin öğrenci başarısı üzerinde önemli kat- kıları olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada mantıksal dü- şünme yeteneği ve iki farklı öğretim yönteminden oluşan öğretim uygulamasının (Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ça- lışma Föyleri) Lise öğrencilerinin kimya başarılarına kat- kıları incelenmiştir. Uygulama toplam 119 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda iki değişik öğretim yön- teminden oluşan uygulamanın ve mantıksal düşünme ka- biliyetinin öğrencilerin kimya başarısına manidar bir kat- kıda bulundukları saptanmıştır.


ABSTRACT
Evidence from the research literature suggests that a va- riety of cognitive factors with the teaching style is res- ponsible for achievement in science courses. This study in- vestigated the role of a cognitive factor, namely formal reasoning ability, and two modes of the treatment (Com- puter Assisted Instruction (CAl) and worksheet) on ac- hievement in chemistry. 119 tenth grade students from a high school participated in the study. The results indicated that formal reasoning ability and treatment were each sta- tistically related to variation in chemistry achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya Başarısı, Bilgisayar Destekli Eğitim, Mantıksal Düşünme Kabiliyeti.


KEYWORDS: Chemistry Achievement, Computer Assisted Instruction (CAl), Logical Thinking Ability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education