ÖSYM ve 1974 -1994 YILLARINDA SORULAN KİMYA SORULARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ


Prof. Dr. F. İnci MORGİL, Fikri YILMAZ, Arş. Gör. Nilgün SEÇKEN, Arş. Gör. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL


ÖZET
Ülkemizde Yüksek Öğretim Yapma ancak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki basamaklı sınavı başararak, sonuçta Yükseköğretim Ku- rumIarında bir yer kazanma ile gerçekleşmektedir . Bunun nedeni Yükseköğretim Kurumlarının tüm başvuruları kar- şılayacak kapasiteye sahip olmamalarıdır. ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)' na katılan tüm adaylar, ÖYS (Öğrenci Yer- leştirme Sınavı) 'ına katılanlar, Mühendislik ve Fen bilimleri Anakollarına müracaat edenler; Kimya sorularını başarmak zorundadır. ÖSS'de sorulan Kimya soruları genel kültür kapsamında olan sorulardır. Soruların büyük bir kısmı, işlem yeteneğini ortaya çıkarma, Türkçeyi kullanma ve fen bilimlerindeki temel ilke ve kuralları kullanarak yorum ya- pabilme yeteneğini ölçecek türdedir. ÖYS kimya soruları ise bilgi ağırlıklı ve bilgilerden yeni bilgiler türetme ve bun- ları kullanma yeteneğini ölçecek türdedir.


ABSTRACT
n our country higher education is put into practice through entering two-phased exams administered by Öğ- renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (Student Se- lection and Placement Center) and being successful in en- tering a department in a higher education institution. This case stems from the fact that higher education institutions do not have sufficient capacity. In ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) (Studen Selection Exam) , all of the student candidates and in ÖYS (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) (Student Placment Exam), the one c who apply for Engineering and Science Department have to ans- wer the chemistry questions successfully. The chemistry questions asked in ÖSS are related to ge- neral knowledge. Most of the questions are designed tc. evaluate the ability of the candidates to cakulate, to use Turkish and to make interpretations via the basic principles and rules of science. The chemistry questions in ÖYS exam are knowledge based in nature and are able to evaluate the capacity of producing knowledge in the light of pre- vious knowledge and applying this knowledge to new si- tuation..


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kimya Soruları, Genel Kültür Soruları, Bilgi Ağırlıklı Kimya Soruları


KEYWORDS: Student Selection and Placement Center, Chemistry qu- estions, General Knowledge Questions, Knowledge Based Chemistry Questions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education