GENEL LİSE PROGRAMıNDA YER ALAN KİMYA KONULARIYLA İLGİLİ DERSLERİN MÜFREDATIARININ İNCELENMESİ VE DERS GEÇME SİSTEMİNİN DEGERLENDİRİLMESİ


Arş. Gör. Nesrin KAYATÜRK, Doç. Dr. Ömer GEBAN & Prof. Dr. Ahmet ÖNAL


ÖZET
Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda top- lumun ilerlemesi , yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme ye- teneğinin kazanılabilme ve geliştirilebilmesi ile müm- kündür. Birçok teknolojik ve bilimsel gelişmede temel fen bilimlerinin çok önemli etkisi vardır. Özellikle orta dereceli okullarda verilen fen ile ilgili derslerin çağın gereklerine uygun içerikli ve öğrencilerin yukarıda belirtiğimiz yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneklerini geliştirici yönde olması gerekir. Bu çalışmada Lise müfredatında olan Fen Bilimleri I,II ve Kimya I,II,m derslerindeki kimya konu ve kavramlarının önem dereceleri, öğrencilerin zorlandıkları ve ilgilerini çeken konu ve kavramların saptanması, öğ- retmenlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ve laboratuvar uygulamasında bulunup bulunmadıkları, kullanılan ders ki- taplarının yeterliliği, Fen Bilimleri derslerini veren branş öğ- retmenlerinin karşılaştıkları zorluklar ve bu derslerin için- deki kimya konularının diğer fen konularıyla (fizik, biyoloji) bütünlük sağlayıp sağlamadıkları, diğer taraftan ile- riki yıllarda alınacak fen derslerine temelolma ve çağın ge- lişmelerine uygunluğu ve okullarda kimya konularına ay- rılan surenin yeterliliği, Türkiye' nin değişik şehirlerindeki genel liselerden 135 kimya öğretmeninin fikrine baş- vurularak incelenroiştir. Elde edilen sonuçlara göre Fen Bi- limleri i ve II ders programlarının içeriği ve kendi içinde fazla tutarlı olmaması aksayan yönleridir. Bazı kimya konu ve kavramlarının bu derslerin içinde olmaması gerektiği, fizik, kimya ve biyoloji konularının birbirleriyle bir bü- tünlük sağlayamadığı belirtilmiştir. Fen Bilimleri derslerinde kimya öğretmenlerinin madde ve özellikleri, maddelerin ay- rılması, elementler ve bileşikler adı altındaki bölümleri ver- mesi bir sıkıntı yaratmamasına karşın diğer bölümler özel- likle canlılar ve hücre, insan vücudu, canlılar v(c çevre, madde ve elektirik konuları sıkıntı yaratmaktadır. Zaman zaman bu konular hakkında öğrenci sorularını ce- vaplamakta zorluı. çekilmektedir. Fen Bilimleri derslerinin tek bir branş öğretmeni tarafından verilmemesi, kalıcı çözümün ise Eğitim Fakültelerinde Fen Bilimleri Öğretmenliği programının açılmasıdır. Seçmeli olarak verilen kimya ders- lerinin müfredatlarının öğrencilerin ilgisi ve konuların zor- luk derecesine göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Feı:ı ve kimya derslerinde deney sayısının azlığı ve yarıdan fazla okulda deney yapılmadığı gö- rülmüştür. Ders kitaplarının tam istenilen düzeyde 01- madığıda ifade edilmiştir. Bu derslerde öğretmenler ağırlıklı olarak anlatım yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Mo- dern fen programları için çok önemli olan bilimsel yön- temin oldukça az sayıda öğretmen tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Öğretmenler ders geçme sisteminin eğitim ve öğretim açısından ve öğrenci başarısı açısından sınıf geçme sistemine göre biraz daha etkili olduğu fikrinde olmakla birlikte bu çok belirgin değildir.


ABSTRACT
Today, technological and scientific development are the most important goal of many countries in the world. This technological development is created by the aid of science. Science education given to students in high school and university can create individuals who adapt the tech- nological changes and innovations easily. Also, science education programs in schools can help students to de- velop their thinking abilities. These may be creative ability, critical thinking ability or formal reasoning ability. These higher mental processes are stressed because this type of learning enables individuals to apply their learning ability to many problems in school life and in daily life. Students having higher mental abilities can understand the re- lationships among scientific concepts and principles easily, and they can apply them to new situations. For these re- asons, today the main purpose of science education is to develop students' science achievement and reasoning abi- lity. High school science curricula and teaching strategies should be devised and constructed in such a manner that theyare directed toward the building of conceptual un- derstanding in science and attitudes toward science. Che- mistry curriculum is a part of science education. In this work, we investigater as systematically as possible the ge- neral characteristics of chemistry curriculum (General Sci- ence Courses I and II; Chemistry Courses I, II, and m as elective courses) at high school level. The main problems of the study to be answered by the chemistry teachers can be stated as follows: Is the chemistry concepts and topics in General Science courses suitable for a content or- ganization which promotes an integration among different disciplines of science? Is the chemistry concepts and topics in General Science and Chemistry courses suitable for an organization which fits with the students' levels of re- adiness and their abilities of comprehension? Is the che- mistry concepts and topics in General Science and Che- mistry courses representative of the present level and comprehension of science? Is the chemistry concepts and topics in General Science and Chemistry courses appealing to the interest of that age students? Do chemistry teachers have sufficient background to teach all concepts in General Science Course I and II? Also, this study investigated whet- her the chemistry teachers use the laboratory method as a supplement to the regular class hours, and scientific met- hod. The effectiveness and suitability of the books utilized in General Science and Chemistry courses for teaching- learning process to be conducted with this age group 05- 17) was also checked. The other important purpose of the study was to examine teachers' opinion about the effect of credit system in school life. The data analyzed for this study was obtained from the opinion of 135 chemistry te- achers of General Lycees in different regions. The results showed that the efforts made to organize the content of instructional units of those courses in accordance with the purposes of science education are not sufficient. Most of the chemistry teachers said that their background are not sufficient to teach all concepts in general Science courses. The lecture has been used as a primary method of trans- mitting information, and generally the books to be fol- lowed in the courses are not suitable for this age group and purpose of modem science. On the other hand, the ef- fectiveness of credit system has not been clear yet.


ANAHTAR KELİMELER: Fen eğitimi, kimya eğitimi, kredili sistem.


KEYWORDS: Science Education, Chemistry Education, Credit System

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education