ÜLKEMİZDE KİMYA EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI


Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL


ÖZET
Ülkemizde Kimya Eğitiminin geliştirilmesi, eği- time katılan öğrencilerin eğitim seviyesi ve sosyo- ekonomik durumları ile ilişkilidir. Öğrencinin uygulanan Kimya Eğitimi programındaki başarısı kısmen geldiği çev- reye, ebeveyninin fen bilgisi ile ilişkisine, okuduğu or- taöğretim kurumlarına, bu kurumlarda kimya dersi görüp görmediğine, üniversiteye giriş sınavı için dersaneye gidip gitmediğine ve ÖSYS'deki başarısına bağlı görünmektedir. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bi- limleri Bölümü Kimya Anabilim Dalında hazırlık,I, II, III ve IV. sınıflarda okuyan toplam 201 öğrenciye, bu öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ve kimya seviyelerini ölçmek amacıyla iki test uygulanmıştır. Bu testler sonucunda, alt sı- nıflarda okuyan öğrencilerin gerek alan bilgisi, gerek eği- tim seviyesi bakımından daha iyi bir durumda oldukları gö- rülmüştür. Bir öğrencinin eğitim seviyesi, gunümüz şartlarında onun sosyo-ekonomik durumuyla yakından il- gilidir ve nitekim çalışmamızda da bunun doğruluğu gö- rülmüştür


ABSTRACT
The development of Chemistry Education in Universities in our country depends on the level of sec- ondary school education and the socio-economic state of the students. it seems that the succes of the student in the applied programme of the Chemical Department depends on par- tially his/her background, the relation of his/her parents to chemistry, the secondary schools he/she attended, whether he/she had chemistry COUfses at these schools, whether he/she attended private COUfses for the university entrance examination and his achievement in ÖSYS. For this reason, in order to determine the socio - economic conditions and the level of knowledge in Chemistry of students about 201 students studying in the prep,[1] IInd, IIIrd and IVth classes of Department of Chemistry in Faculty of Education at Ha- cettepe Unversity are given two tests. The results of these tests showed that the students of first and second grades are in a better condition in both the knowledge of the field and the level of education. A student's level of education is cIosely related hislher socio-economic state in today's con- ditions. Thus, the righness of this is seen in OUf studies


ANAHTAR KELİMELER: Kimya Eğitiminİr! Geliştirilmesi, Öğrencilerin Eğitim Durumu, Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Durumu.


KEYWORDS: The Development of Teaching Chem- istry, Education Level of the Students, Socio-economic State of the Students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education