ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY: GRADUATES OF DIFFERENT DEPARTMENTS


Assist. Prof. Dr. Gül KESKİL


ÖZET
Türkiye'deki giderek artan İngilizce öğretmeni gereksinimi Milli Eğitim Bakanlığını neredeyse asıl mesle- ği ne olursa olsun öğretmen olmak isteyen herkesi İngiliz- ce öğretmeni olarak atamaya zorlamaktadır. Oysa İngilizce Dilbilim Bölümlerinin mezunları bile, İngilizceyi çok iyi bilmelerine ve o dili her açıdan incelemiş olmalarına rağ- men öğretme konusunda fazla bir birikime sahip değildirl- er. Sadece İngiliz Dili Eğitimi bölümünü bitirenlerin bir sı- nıfa girip İngilizceyi etkin bir şekilde öğretebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip oldukları söylenebilir. Bu makale Hacettepe Üniversitesinin yukanda adı geçen bö- lümlerindeki dördüncü sınıf öğrencilerine verilen bir an- kete dayandınImıştır ve İngiliz Dili Eğitimi Bölümü me- zunlarının avantajlannı kanıtlamayı amaçlamaktadır. Dili bilinçli bir şekilde incelemiş olan Dilbilim öğrencilerini bile o dile öğretme konusunda bilgi eksikleri saptanabilirse diğer meslek gruplarının İngilizce öğretme konusundaki ek- sikliklerini tahmin etmek güç değildir. Sonuçta bir dili bil- mek onu öğretebilmekle asla aynı anlama gelmemektedir.


ABSTRACT
The ever-growing demand in Turkey for more English language teachers is foreing the Ministry of Education to employ almost anyone who knows English as teachers of that language. However, even the graduates of the English Linguistics Department who deal thoroughly with the language do not receive much information about teaching it. Only the students of the English Language Teaching Departments' graduates are equipped with the knowledge and skills required to enter a classroom and start teaching English effieiently. This article is based on a questionnaire issued to the fourth year students of the above mentioned departments of Hacettepe University. if Linguistics students who have studied English consciously have considerable less information than EL T students on how to teach it, it should not be difficult to guess the situation with others who have been trained for completely different jobs. Knowing a language does not guarantee the ability to teach it.


ANAHTAR KELİMELER: İngiliz dili eğitimi; ingilizce öğretmenleri; etkin öğretim


KEYWORDS: English language teaching; teachers of english; teaching efficiently

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education