EVALUATING THE CONTENT-BASED COMPETENCY OF PRESERVICE PHYSICS TEACHER


Hülya ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiyedeki üniversitelerde eğitim gören hizmet öncesi fizik öğretmenlerinin alana dayalı yeterliliklerinin tesbit edilmesidir. Fizik öğretmeni yetiştiren üniversitelerimizin imkanlarını incelemek ve elde edilecek sonuçlann geleceğin lise fizik öğretmenlerinin hazırlanma~ında yararlı olacak şekilde değerlendirmek ve tartışmai< için bu durum çalışmasına girişiimiştir. Bu çalışma Türkiyedeki yedi üniversiteden 160 hizmet öncesi fizik öğretmenini (Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 4. sınıf ögrencileri) kapsamaktadır.u çalışmanın verileri toplanırken araştırmacı tarafından gelıştirilen Fizik Yeterlilik Testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamına giren bütün hizmet öncesi fizik öğretmenlerinin (160 ögrenci) yeterlilikleri fizik yeterlilik testi ile ölçülmüştür. Böylece elde edilen veriler, cinsiyet, ve lisans programında alınan fizik derslerine göre analiz edilmiştir. Bu verilerin analizinde Minitab ve araştırmacı tarafından geliştirilen bilgisayar programları kullanılmıştır ve bu değişkenlerin etkileri ögrenci t-testi ve ilişki analizi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu analizlerin sonuçları kız ve erkek hizmet öncesi fizik öğretmenlerinin lise seviyesindeki fizik başarılarında erkeklerin lehinde önemli bir fark olduğunu açıklamıştır. Diger yandan üniversite seviyesindeki fizik derslerinin hizmet öncesi fizik öğretmenlerine lise seviyesindeki fizik bilgilerini kazandırmak açısından yeterince verimli olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı, lisans programlarındaki fizik derslerinin içeriğinin lisedeki fizik derslerinin içeriğine paralelolması önerilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate content- based competency of preservice physics teachers at Turkish universities. Therefore, this study was done to examine adequacy of our universities in preparing physics teachers and to discuss the results on the base of preparing preservice high school physics teachers. The subjects of this study were 160 preservice physics teachers (4th year students in the Department of Science Education) from seven Turkish universities. Physics Competency Test (PCT) which was developed by researcher was used in collecting data. The contentbased competency of all the subjects (160 students) were measured by using Physics Competency Test. Then the data collected were analyzed according to gender and the physics courses taken in the undergraduate programs. In analyzing these data, Minitab and special computer programs developed by the researcher were used. More specifically, the effectiveness of these variables was determined by using the studenl's t-test and correlation analysis. The results of these analyses revealed that there is a significant difference in favor of male between the achievements of the male and female preservice physics teachers on the high schoollevel physics. It is also found that university level physics courses are not effective enough to promote knowledge of the preservice physics teachers at the high school level physics. Therefore, it is recommended that contents of the physics courses in the B.Sc. programs should be parallel to the content of the high school physics courses.


ANAHTAR KELİMELER: Hizmet öncesi fizik öğretmeni, lise fizik öğretmeni eğitimi, alana dayalı yeterlilik


KEYWORDS: Preservice physics teachers, training of high school physics teachers, content-based competency

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education