DETERMINING AND EVALUATING IDEAL PHYSICS TEACHER'S CHARACTERISTICS


Dr. Ali ERYILMAZ & Hakan İLASLAN


ÖZET
Bu çalışmanın ana amaçlan; ideal bir fizik öğret- meninin özelliklerini araştırmak, fizik öğretmen adaylan- nm fizik öğretmeni olmaya karşı tutumlannı değerlendir- mak, ve fizik öğretmen adaylannm yeterliliklerini değer- lendirmektir. Çalışmanm amaçlannı gerçekleştirebilmek için detaylı bir alan taraması yapılmıştır. Sonra, fizik öğ- retmen adaylannm yeterliliklerini ve fizik öğretmeni olma- ya karşı tutumlannı ölçmek için bir anket geliştirilmiştir. Anket 4 farklı üniversiteden (ODTÜ, Gazi, Hacet- tepe, ve Maramara) toplam 50 fizik öğretmen adaylanna uygulandı. Toplanılan veri bilgisayara girildi ve MS-Excel bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar fizik öğretmen adaylannm fizik öğretme- ni olmaya karşı tutumlannın, alan bilgilerinin, öğretim me- todlan bilgilerinin, ölçme ve değerlendirme bilgilerinin, sı- nıf yönetimi, sosyoloji ve psikoloji bilgilerinin, ve okul yö- netimi bilgilerinin orta seviyede olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
he main purpose of this studyare; to investigate the characteristics of a prospective physics teacher, to evaluate attitudes of preservice physics teachers toward to be a physics teacher, and to evaluate preservice physics teachers' qualifications. In order to achieve the objectives of the study, literature have been searched in detail. Then, a questionnaire was developed to measure preservice physics teachers qualifications and attimdes of preservice physics teachers toward to be a physics teacher. The Questionnaire was administered to 50 preservice physics teachers from 4 universities; METU, Gazi, Hacettepe, and Marmara universities. The collected data were entered to the computer and analyzed by MS-Excel computer program. The results showed that preservice physics teachers had medium attitudes towards to be a physics teacher, knowledge of subject matter, knowledge of teaching methods, knowledge of measurements and evaluations, knowledge of classroom management, sociology and psychology, and knowledge of school administration.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik öğretmenlerinin özellikleri, öğretmen olmaya karşı tutum, ideal fizik öğretmeni


KEYWORDS: Characteristics of physics teachers, attitudes towards to be a physics teacher, ideal physics teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education