Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi


Arş. Gör. Asuman DUATEPE & Şebnem ÇİLESİZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversite 1. sınıf öğrenci- lerinin matematik dersine karşı tutumlarım saptayan bir öl- çek geliştirmektir. Tutumun farklı boyutlanm içeren 44 maddelik taslak ölçek, 1997-1998 yılı bahar döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki mühendislik, eğitim, idari bilimler ve fen fakültelerinden matematik dersi al- makta olan 230 öğrenciye uygulandı. Bulgulara dayanarak 6 madde ölçekten çıkarıldı. Yapılan analizler sonucunda testin 4 boyuttan oluştuğu ortaya çıktı. Böylece ilk boyutta topla- nan 13 madde matematiğe karşı ilgi, sevgi ve zevk, ikinci boyuttaki 9 madde güven ve korkuyla ilgiliydi. Üçüncü bo- yutta yer alan 8 madde matematiğin günlük ve mesleki ha- yattaki önemine, son boyuttaki 8 madde de yine matematiğe karşı ilgi, sevgi ve zevke ilişkindi. Ölçeğin geçerliği için maddelerin bulundukları boyutlarla aralarındaki korelasyo- na bakıldı. Birinci boyutta en küçük korelasyon değeri Q.55, ikinci boyut için 0.62, üçüncü boyut için 0.48, dördüncü bo- yut için ise 0.51 idi. Aynca geliştirilen örnekle ilgili Cron- bach alfa güvenirlik katsayısı 0.96 bulundu.


ABSTRACT
The aim of this study is to develop a scale to measure tlte attitudes of fırst year university students to- wards mathematics. A 44 item draft attitude scale witlt dif- ferent dimension was applied to 230 mathematics, engine- ering, administration, education students in Middle East Technical University. According to findings 6 items are deleted from the designed scale. Analyses showed the sca- le consists of 4 dimensions. 13 items in fırst dimension measure like, interest and enjoyment to mathematics, 9 items in second dimension measure confidence and anxi- ety. Third dimension includes 8 items and measure occu- pational and daily importance of matltematics and 8 items in tlte last dimension reflect interest, like and enjoyment. According to ITEMAN results, item-scale correlation pro- ved validity. Smallest correlation value for fırst dimension is 0.55, for tlte second dimension is 0.62, for tlte tltird di- mension is 0.48 and for the last dimension is 0.51. To reli- ability analysis Cronbach Alfa coefficient is 0.96.


ANAHTAR KELİMELER: Tutum, tutum ölçeği, matematik tutum ölçeği


KEYWORDS: Attitude, attitude scale, mathematics attitude scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education