EFFECTS OF SOME VARIABLES ON CHEMISTRY ACHIEVEMENTS AND CHEMISTRY-RELATED ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS


Assist. Prof. Dr. Hüsniye DEMİRCİOĞLU & Nilüfer NORMAN


ÖZET
Son yıllarda öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacı ile pekçok araştırma yapılmakta olup, araştırma bulgulan, öğrencinin başansının üyesi bu- lunduğu ailenin sosyoekonomik düzeyinden yüksek oran- da etkilendiğini göstermektedir. Ailenin sosyoekonomik durumu yükseldikçe öğrencinin başansının da yükseldiği kanıtlanmıştır. Öğrencilerin genel başanlarında erkek ve kız öğrenciler arasında belirgin farklılıklar olduğu, okul özelliklerinin ve öğrencilerin okul özgeçmişlerinin de öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, öğrencilerin cinsiyetlerinin, kimya tutumlarına, kimya başarılarına ve ortaokul mezuniyet der- ecelerine etkisi, baba eğitiminin kimya başarıları üzerine etkisi ve okul türünün kimya başanlanna ve kimya tutum- larına, etkisi araştırılmıştır. Ankara metropolitan kent sınır- ları içinde yer alan Ayrancı Süper Lisesi ve Ayrancı Mü- fredat Laboratuvar Okulu öğrencilerinden, 103 Süper Lise ve 102 Müfredat Laboratuvar Okulu olmak üzere toplam 205 fen bölümü öğrencisine kimya tutum anketi ve öğren- cilerin ailevi ve kişisel bilgilerinin yeraldığı soru anketi uygulanmıştır. Sonuçlar öğrencilerin kimya başarılanna ve kimya tutumlarına cinsiyetIerinin önemli bir etkisinin 01- mamasının yanısıra, ortaöğretim başarı puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Okul türünün, öğrencilerin kimya alanındaki tutumlannı ve başanlannı etkileyen bir faktör olduğu ancak baba eğitiminin kimya başarısı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı saptanmış- tır.


ABSTRACT
There have been various research studies assessing factors that affect science achievement of students. The family characteristics are the most powerful predictor of school performance. The higher the SES of family is, the higher his or her academic achievement is. In literature there are significant differences between boys and girls regarding their academic achievement. Some other studies indicated that science achievement might differ from one school environment to another. In this research the effects of gender, on chemistry attitudes cumulative secondary school grades and chemistry achi everment effect of father education on chemistry achievement, and effect of school type on chemistry achievement and chemistry attitude were investigated. The sample of this study consists of 205 science students from Ayrancı Super Lycee and Ayrancı Curriculum Laboratory School located in the metropolitan region of Ankara. A questionnaire consisting of Chemistry Attitude Scale and questions about students' family, cumulative school grades, chemistry scores was completed by 103 Ayrancı Super Lycee and 102 Ayrancı Curriculum Laboratory School students. Results of this research indicated that there is a significant gender difference of students' cumulative secondary school grades whereas there is no significant effect of gender on chemistry achievement and chemistry attitudes. On the other hand, school type has a significant effect on chemistry achievement and there is no effect of fathers' education on chemistry achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya başarısı, kimya tutumu, lise düzeyi, SES (sosyoekonomik düzey)


KEYWORDS: Chemistry attitudes, chemistry achievement, lycee level, SES (socioeconomical status)

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education