Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan üniversite öğrencilerinin bazı değişkeler açısından incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım


ÖZET
Bu çalışmada sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan üniversite öğrencileri bireysel ve ailesel bazı değişkenler açı- sından incelenmiştir. Araştırmaya 666 kız ve 552 erkek olmak üzere toplam 1218 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalanıalan 23.22'dir. Öğrencilere ilişkin veriler araştırmacı tarafından geliştirilıniş olan bir bilgi toplama formu ile elde edilıniştir. Verilerin analizinde Ki-kare (x2) istatistiğinden yararlanılınıştır. Cinsiyet, dindarlık dü- zeyi, ailenin algılanan SED'i ve ailesel değişkenlere göre grupların kimyasal madde kullanma oranları arasında manidar farklar bulunmuştur. Elde edilen bulgular literatür ıŞı- ğında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
n this study, university students who have been using tobacco, alcohol and illicit drug were examined according to some individual and familial variables. The sample of the study included totally 1218 university students (666 women, 552 men). A questionaire developed by the researcher was utilized in this study. The data were analyzed by Chi-Square (x2) test. The fındings have shown that the rate of using illicit drug, tobacco, and aleohol by stUdents differed according to gender, religiosity levels, perceived socio-economic status, and some familial variables. The findings are discussed in the light of related literature, and some suggestions are made.


ANAHTAR KELİMELER: sigara, alkol, uyuşturucu


KEYWORDS: tobacco, aleohol, illicit drug

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education