ÜBER PETER HANDKES LITERATURAUFFASSUNG


Res. Ast. D. Çiğdem ÜNAL


ÖZET
yazıda, Alman dilinde eser veren Avusturyalı çağdaş yazar Peter Handke'nin edebi kişiliğinin ve edebiyat anlayışının tanıtılmasma çalışılmıştır. Handke, Günümüz Alman Edebiyatının öncü özellikler taşıyan yazarlarınm başında gelir. 6O'lı yıllardan bugüne kadarki zaman içerisinde, Alman Edebiyatının gelişim süreci, Handke'ninkiyle çeşitli paralellikler göstermektedir. Peter Handke, 'Yeni Bireycilik' (Neue Subjektivitat) akınıınm baş temsilcisi olan yazarlardandır. İlk olarak 1966 yılında, henüz edebi kariyerinin başlarındayken, Gruppe 47'nin toplantısında özellikle güdümlü edebiyata karşı takındığı tavırla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Modernist roman ve anlatılarının yanı sıra, tiyatro oyıınu ve şiir türünde de pek çok eser vermiştir. Handke kaleme aldığı eserlerinde daima yeni biçim denemeleri yapmaya çalışmıştır. Bir edebiyat eserinde içeriğin karşısında biçimin önemini vurgulayan Handke, bu tutumuyla geleneksel edebiyatın gerçeği olduğu gibi yansıtma arzusunun karşısında yer almıştır. Handke, bir eserin söylemek istediği şeyi biçim ve biçem özelliklerini kullanarak dile getirebileceğini savunan modernist yazarlardandır. Eserlerinde 'dil sorunsalı' gibi felsefi konuları da irdeleyen Handke, özellikle 80'Li yıllardan beri yaptığı çalışmalarında postmodern edebiyatın ana kurgu ögelerinden bazılarını da kullanmaktadır. Genelolarak, Handke'nin yazarlık hayatının başında benimsediği ilkelerine ve prensiplerine olan bağlılığını bugün de sürdürdüğünü söylemek münıkündür. Ancak bununla beraber, Handke'nin bu son yıllarda verdiği eserlerinde, gerek içerik gerekse yapı açısından birtakım farklıİıklar da göze çarpmaktadır. Onun çalışmalarındaki bu farklılıklar ile 80'li ve 90'lı yıllarda ortaya konulan edebi eserlerdeki farklılıklar birbirine benzeyen eğilinder göstermektedir. Sözkonusu eğilimler, modernist edebiyattan postmodernist edebiyata' geçişte mevcut olan eğilimlerdir.


ABSTRACT
This study introduces the literary personality and literary concept of the contemporary Austrian writer Peter Handke, who writes in Gennan language. Handke is foremost of the writers to possess pioneering features in modern German Literature. Since 1960's, the development process of German Literature has various parallellisms with those ofHandke. Peter Handke is among the outstanding writers of the movement of 'Neue Subjektivitat'. First in 1966, barely at beginning of his literature career, he managed to get himself noticed, in particular, with the attitude he adopted against realistic literature at the meeting of Gruppe 47. He produced so many works in poetry and play in addition to modernist novel and fiction. in his works, Handke always tried to come up with new styles. Particularly in works of literature, Handke, stressing the importance of form against that of content, takes side against the desire of reflecting the reality, valid in traditional literature. Handke is one of the modernist writers who defend the view that a work of literature can express what it wishes to by using features of form and style. Handke, who discusses philosophical matters such as "language problem", uses some of the main fiction elements of the postmodern literature in his works especially since 1980's. Generally, it is possible to say that today Handke continues his commitment to the principles he. adopted at the beginning of his writing career. However, in his recent works, certain differences can be notieed in relation to both content and style. The differences in his works show similar tendencies to those of literature works published in 80's and 90's. These tendencies are in fact those tendencies present in transition from modernist literature to postmodernist literature.


ANAHTAR KELİMELER: Handke, Dil Sorunsalı, Postmodern.


KEYWORDS: Handke. Language Problem. Postmodern.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education