Temel eğitim II. Kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Dr. Ayfer Kocabaş


ÖZET
Temel Eğitim II. Kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlannı, ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmanın örneklemini İzmir-Dokuz EylülOrtaokulu'nda okumakta olan 284 Orta I, II, III. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Likert tipi 3 aralıklı seç- eneklerin yeraldığı 17'si olumlu, 13'ü olumsuz 30 maddeden oluşturulan ölçeğin madde analizleri, Cronbach's Alpha, İkiYan Güvenirlik katsayılan bulunarak faktör analizleri yapılmıştır. Geçerliği ve güvenirliği sınanan ölçeğin Temel Eğitim II. Kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarını ölç- mede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmektedir" .


ABSTRACT
This study was done to develop a variable and reliable scale that measures attitudes towards music. The samples of the study consists of 284 student 6th, 7th, 8th graders from Dokuz Eylül Junior High School ıZMıR. The scale has been contained that Likert type, 17 positive, and 13 negative 3 interval, total 30 items and 6 factor. Item total correlations, ıtem means and standart deviations, varimax rotated factör loadings communaHties, eigen values, Cronbachis Alpha and Split-Half reliability coefficients and percen-tage of variance were computed. The obtained findings indicates that the developed scale is a valiable and reliable instrument that can be used to measure attitudes towards music on Junior High Schools Students.


ANAHTAR KELİMELER: Müzik Eğitimi, Tutumlar, Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği


KEYWORDS: Music Education, Attitudes, Scale of Attitutes towards Music.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education