SHORT-CYCLE HIGHER EDUCATION: A REVIEW OF OECD COUNTRIES AND EXPERIENCES OF TURKEY


Prof. Dr. Yüksel KAVAK


ÖZET
Toplumsal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak yükseköğretim sistemlerinin de önemli yapısal ve işlevsel değişikliklere uğradığı gözlenmektedir. Son 25-30 ylJdan beri endüstrileşmiş batı toplumlarının yükseköğretim sistemlerinde hızlı ve kapsamlı değişiklikler olmuştur. Bu değişme ve gelişme sürecinde ÜDK (Üniversite-dışı Kesim) olarak adlandıran KDK (Kısadönemli kurumlar) ın önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu kurumlara, ABD ve Kanada'daki Community Colleges, Japonya'daki Junior Colleges, Fransa'daki Institutes Universitaires de Technologie (IUTs) ve Norveçteki Regional ColJeges (RC) örnek olarak verilebilir. Batıdaki örnekler gibi, Türk yükseköğretim sistemi içinde de kısa süreli kurumların (SCI) önemli bir yeri bulunmaktadır. ÖzeJlikle J98 i yükseköğretim düzenlemesinden sonra, yükseköğretim kapasitelerinin genişletilmesi ve ekonominin ara insangücü gereksiniminin karşılanması amaçlarıyla, MYO'lar (Meslek Yüksek Okulları) ön plana geçmiş ve önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu çalışmada, 1950-80 ve 1981 sonrası Türkiye deneyimleri sunulmakta ve gelecek için önerilerde bulunulmaktadır.


ABSTRACT
lt is observed that parallel to social and economic development, higher education systems have undergone significant structural and functional transformations. In the last 25-30 years, rapid and comprehensive changes have occurred in higher education systems of industrialised countries. Short-cycle institutions (SCIs) named as non-university sector (NUS) have had a great dea! of importance in the process of this change and development. Community Colleges in the USA and Canada, Junior Colleges in Japan, Institutes Universitaires de Technologie (IUTs) in France and Regional Colleges in Norway can be given as typical examples of short-cycle institutions. Similar to the western examples, short-cycle cducation institutions have occupied an importance place in Turkish higher education system. Especially, after the 1981 regulations, with the aims of expanding higher edu ca tion capacities and responding to ancillary manpower of economy, Vocational Higher Schools (VHSs) have come into foreground and profound improvements were realised. In this paper, Turkey's experiences in the period of ı 950- i 980 and the years following 1981 are presented and some recommendations are made for the future.


ANAHTAR KELİMELER: Kısa-süreli Yükseköğretim, Yükseköğretim. Üniversite-dışı sektör, Ara insangücü, Meslek Yüksek Okulu. Türkiye.


KEYWORDS: Short-cycle Higher Education, Higher Education. Non-university Sector. Ancillary Manpower, Vocational Higher Education, Turkey.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education