Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi


Doç. Dr. Neriman Aral & Dr. Yaşare Aktaş


ÖZET
Araştırma, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ilkokul dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden kız ve erkek çocukların hafta içi ve hafta sonu televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürelerin belirlenmesi, etkinliklere harcanan sürenin zamana, yaşa, cinsiyete ve sosyoekonomik düzeye göre farklı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 103 çocuk dahil edilmiştir. Çocuklara hafta içi iki gün ve hafta sonu günlük tutmaları için formlar dağıtılmış ve bu formlara uyku dışında yaptıkları tüm etkinlikleri, sürelerini belirterek yazmaları istenmiştir. Herbir etkinlik için çocuklardan elde edilen veriler toplanarak hafta içi ve hafta sonu gün başına düşen ortalama veriler dakika (gün/dakika) olarak hesaplanmıştır. Çocukların hafta içi ve hafta sonu etkinliklere harcadıkları süreler ile cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve yaş de- ğişkenleri arasında fark olup olmadığı varyans Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda etkinliklerden televizyon seyretmeye daha fazla zaman ayrıldığı, kitap okuma, müzik dinleme, resim yapma ya da el sanatları ile uğraşmaya daha az zaman ayrıldığı hafta sonu etkinliklere ayrılan sürelerde artma olduğu, cinsiyetin, sosyo-ekonomik düzeyin ve yaşın etkinliklere ayrılan sürelere göre farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Beşinci sınıfa devam eden öğ- rencilerin ders çalışmaya dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha fazla zaman ayırdıkları saptanmıştır


ABSTRACT
This research was conducted to determine the time spent for watching television and other activities during the week and weekends by the children attending fourth and Hfth grades of primary schools located at various socio-economical level districts. Also, whether or not the time spent on those activities were related to the factors such as time, age, sex, socio-economical levels. To total 103 subjects forms containing the activity types for two week days and two weekend days, were given and they wrote all of their activities except sleep. For each activities data was collected for every child and average minutes per day for the week and for the weekend were acounted. With those activity periods, the relation of variables such as sex, socio-economical level and age was evaluated by variance analyse method. At the end of the research it was found out that children spent more time on watching Yaşare Aktaş.. television, and lesser time on listening to the music, drawing and handicrafts. Also, weekend activities were taken more time. Sex, socio-economicallevels and age did not effect the activity periods. Subjects attending fifth grade spend more time on studing than the fourth grades


ANAHTAR KELİMELER: Televizyon izleme, etkinliklere harcanan süre:


KEYWORDS: Watching television, time spend for the activities.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education