Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmada, Algılanan Sosya Destek Ölçeği (ASDÖ) tanıtılmıştır. ASDÖ, Türk toplumunda geliştirilmiş bir ölçektir. Pilot çalışma niteliğinde olan bu çalışmada, ASDÖ'nün güvenirlik ve geçerliği ile ilgili bulgular sunulmuştur. ASDÖ'riün Cronbach Alfa ile hesaplanan gü- venirlik katsayısı 0.93 bulunmuştur. Harter'in geliştirdiği Çocuklar ve Gençler için Sosyal Destek Ölçeği ile ASDÖ arasında 0.69 korelasyon gözlenmiştir. Geliştirilmesine devam edilecek olan ASDÖ'nün kullanılabilirliği tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this study, Perceived Social Support Scale which is developed for Turkish population is introduced. In this pilot study, the reliability and validity data are presented. The Cronbach Alpha of 'the Perceived Social Support Scale (PSSS) is 0.93. The validity coefficient between PSSS and Social Support Scale for Children and Adolescents developed by Harter is 0.69. Later, PerceivedSocial Support Scale's usage is discussed and some suggestions are made


ANAHTAR KELİMELER: sosyal destek


KEYWORDS: Social support

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education