LİSE 11. SINIF, KİMYA 3 DERS KİTAPLARININ KİMYA EĞİTİMİNE UYGUNLUKLARININ ARAŞTIRILMASI


Yrd.Doç.Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Nilgün SEÇKEN & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


ÖZET
Kimya Ders Kitapları hazırlanırken, müfredat programları doğrultusunda dersi dinleyenlere öğrenmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Ülkemizde son yıllarda öğretici, kullanacağı kitabı seçmekte özgürdür. Ancak seçilen kitapların MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından ders kitabı olarak önceden kabul edilmesi gerekmektedir. Lise XL sınıf Kimya III Ders Kitaplarından; Ankara ilinde çeşitli orta öğretim kurumlarında eğitim aracı olarak kullanılan ve tarafımızdan seçilen altı farklı örnek içerik, anlatım biçimi, öğrenci ilgi ve beklentilerine uygunluk düzeyi, gÖrünüş - boyutlar yönüyle incelenmiş ve paralelolarak aynı değerlendirme hazırlanan sorularla 50 kimya öğretmenine yaptırılmıştır. Çalışmamızda saptadığımız sonuçlar kimya öğretmenlerinin değerlendirme verileri ile desteklenmiştir. Buna göre öğrencilerin orta öğretirnde kullandıkları Kimya III Ders Kitaplarının yeniden düzenlenmesi, eksiklerin saptanıp ÖSS ve ÖYS sınavJarında Çıkan soruları cevapJamaya yönelik bilgi ve uyguJamalarla zenginleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
When preparing Chemistry Coursebooks in accordance with school curriculum, it is necessory to arrange them for the purpose of providing learners with adequate learning. In recent years, instructors have become free to choose the coursebook they will use. However, coursebooks chosen by instructors must be accepted as coursebook beforehand by Ministry of Education, Training and EducatiOll Commille. After choosing six different samples of Chemistry books used in the XL th year classes of various secondary education institutions in Ankara, these six different Chemistry books have been analyzed in terms of content, the way of experssion, the suitability level to the students' interests and expectations, formjdimension. In parallel to this, the same treatment has been applied to 50 Chemistry teacher through the prepared questions. The results we have found out in this study were supported by the results of teachers evaluation. it follows from this that the need for renewing the Chemistry III. Corsebooks used in secondary schools, determining the lacking points in coursebooks; especially suggestions for new experiments, emiching coursebooks with thearetical knowledge and practice so as to enable students to answer questions in University Entrance Exams (ÖSS - ÖYS) has come out.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya III Ders Kitapları, İçerikler, Öğrenciye Uygunluk Düzeyleri,


KEYWORDS: Chemistry III Coursebooks, Contents, Suitability Level of Coursebooks to the Students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education