TRANSNATIONAL STUDENT MOBllJTY


Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ


ÖZET
Bu makalenin temel amacı, yabancı ülkelerde eğitim yapan öğrenciler ve gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğ- retim kurumlarına yabancı öğrenci akışını açıklayan yaklaşımaları tartışmaktır.Bu konular, bireysel, sosyal, ekonomik ve politik yönlerden incelenecektir. Önce, yabancı ülkelerde öğretim, yabancı öğrenci hareketliliği, tarihsel açıdan incelenecektir. Uluslararası öğ- renci göçüyle ilgili olarak 1960'lı yıllarda pek çok araştırma yapılmıştır. Bunlar, hem öğrenci hem de ülke açısından göçün etkileri ve kültürler arası deneyimler üzerinde yo- ğunlaşmıştır. Son zamanlara kadar, seçkin öğrencilerle iyi düzenlenmiş eğitim ortamının sunulduğu yabancı ülkelerde öğretim yapmanın öğrenci, öğrencinin ülkesi ve okuduğu ülke açısından bir çok yararları olduğu düşünülmekteydi. Ancak 1980'lerde, yabancı ülkelerde yapılan eğitimin, kültürel bağımlılık, kültürel emperyalizm, kültürel yabancılaşma gibi bir takım olumsuzluklar ortaya çıkardığı anlaşılmaya başlanmıştır. Il. Dünya Savaşı sonrasında, gelişmekte olan ülkelerin liderleri ve elitler, eğitim politikalarını düzenlerken ekonomik gelişmeyi temele alan Modern Teori, İnsan Kaynakları Teorisi ve Eleme Hipotezinden etkilenmişlerdir. Bu liderler, ulusal gelişmenin temelinde, Batı'daki bilim ve tekniğin alınarak nitelikli bir toplumsal geçişin sağlanması ve nicel olarak eğitimsel fırsatların genişlemesi gerektiğini dü- şünmüşlerdir. Onlar geleneksel ekonomiden modem ekonomiye geçişte eğitimin oldukça önemli bir etken olduğunu görmüşlerdir. Gelişme ve eğitim teorilerinde ifade edilen eğitimin nicel ve nitel amaçlarıyla ilgili bu etkileyici iddialar : maalesef, Üçüncü Dünya Ülkeleri için geçerli olmamıştır.


ABSTRACT
The primary purpose of this paper is to discuss perspectives on international students and the approaches to the understanding the context of international student flow to higher educational institutions of "developed countries." These issues have been investigated from individual, social, economic and political perspectives. The first, i reviewed the historical perspectives of international studyand international student movements across national boundaries. A considerable amount of research was done in the 1960s in the international student migration. The researches focused on issues related to crosscultural experiences and the impact of the migration, both on the students and on the nations affected by the phenomenon. Until recently it was believed that the individual students, the home countries, and the host countries could all benefit, if policies relating to international study provided selected students with a well-designed educational experience. But in the 1980s, international study has become to be seen as being fraught with complex and negative outcomes and is often associated with cultural dependency, cultural imperialism and cultural alienation. In the past-war period, developing countries, the government leaders and elites have adopted three influential perspectives, Modernization theory, Human Capital theory, and Screening Hypothesis, on economic development in framing their educational policies. They have chosen, as foundations of their national development, a qualitative transformation of their societies along the lines of Westem science and technology and a rapid quantitative expansion of educational opportunities. They see education as an important factor in helping them move from a "traditional" towards a "modern" economy. Unfortunately, the impressive claims about the quantitative and qualitative gains of education, expressed in the theories of education and development, have had drastic effects upon the Third World countries.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı ülkelerde Öğretim, Yabancı Öğrenci, Uluslararası Öğrenci Hareketliliği, Göçmen Öğrenciler, Yüksek Öğretim.


KEYWORDS: International Study, International Student, Transnational Student Mobility, Students of Migratron, Higher Education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education