THE ROLES OF THE UNVERSITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT AND TURKEY'S EXPERIENCE


Assoc. Prof. Dr. Yüksel KAVAK


ÖZET
Bu makalenin temel konusunu, evrensel dü- zeyde üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri ve Tür- ~iye'nin kalkınmada öncelikli yörelerindeki üniversitelerinin bölgesel deneyimlerine ilişkin bir araştırmanın bulguları oluşturmaktadır. Makalenin ilk bölümünde, yaklaşık bin yıllık tarihsel gelişimi içinde üniversitelerin de- ğişen işlevleri ve bazı OECD ülkelerinin bölgesel kalkınma politikaları içindeki yerleri incelenmektedir. ikinci bö- lümde, Türkiye'deki bölge üniversitelerinin tarihsel gelişimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası'ndaki bölgesel iş- levleri ve bazı bölge üniversitelerinin çevresel etkinliklerinden örnekler sunulmaktadır. Makalenin üçüncü bölümünde, Türkiye'nin kalkınmada öncelikli yörelerindeki üniversitelerin çevresel etkinliklerinin (uygulamalı araş- tırma, yaygın eğitim, danışmanlık, yayın ve sağlık hizmeti boyutları) üniversite yöneticileri ve meslek odaları yetkililerince değerlendirilmesine ilişkin bir araştırmanın bulguları özetlenınektedir. Sonuçlar ve öneriler bölümünde ise Türkiye'deki bölge üniversitelerinin iyileştirilmesi için alınması gereken önlemler sunulmaktadır.


ABSTRACT
Universal roles of the universities in regional development and presenting the findings of a research related to regional experiences of the universities in Priority Regions for Development (PRD) of Turkey constitute the issue of this paper. In the first section, the changing functions of the universities in about their millennium history of development and their roles in regional development policies in some OECD countries are reviewed. In the second section, the historical development of regional universities, their regional functions in Higher Education Act No. 2547 and some practices of regional universities are presented. In the third section, findings of a research providing the evaluation of the administrators of higher education institutions and occupation chambers about the external activities (applied research, non-formal education, counselling, publication and health services) of the universities in PRD are summarised. In the last section, measures required for the improvement of the regional activities of the regional universities in Turkeyare presented.


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite, yükseköğretim, üniversitelerin bölgesel işlevleri, bölgesel kalkınma, Türkiye.


KEYWORDS: University, higher education, regional functions of universities, regional development, Turkey.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education